Върни се горе

От 1 януари 2007 г. в сила влязоха Правила за реда и начина на планиране, разпределяне, разходване и отчитане на средствата за лекарствени продукти и медицински изделия за централни доставки, включително и по Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, както и за осъществявания контрол. Правилата са утвърдени със заповед на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.

Това е една от мерките, предприети от Министерството на здравеопазването за изпълнение на препоръките от одитния доклад на Сметната палата за лекарствената политика на МЗ.

Ръководството на МЗ подчертава, че констатациите и препоръките в одита на Сметната палата обхващат период до края на 2005 г. С решения на ръководството на МЗ през 2006 г. много от посочените пропуски са отстранени или са предприети действия за тяхното отстраняване.

МЗ изготвя доклад по извършения одит и по изпълнението на Наредба № 34 и в законовия срок – 31 март 2007 г., той ще бъде представен в Сметната палата.

От 2006 г. се разработват механизми за осъществяване на ефективен контрол по отношение на различните звена в процеса на лекарствоснабдяване. Те включват:

- информационна система за събиране на данни, поддържане и съхранение на информация за всеки пациент, за всеки лекарствен продукт, за неговото разпределение и изразходване;

- методика за контрол върху процеса на лекарствоснабдяване;

- система за електронен обмен на информация и достъп до информационните база данни, както и за съвместни действия в областта на контрола между институциите, участващи в процеса на лекарствоснабдяване.

През 2007 г. тези механизми са включени в ежедневната дейност, като контролът ще бъде прилаган на всички нива – МЗ, регионални центрове по здравеопазване, лечебни заведения.

Съгласно нормативната уредба МЗ осъществява контрол върху начина на предписване и отчитане на предоставяните количества лекарствени продукти. Предписването на лекарствата и тяхното предоставяне се извършва по преценка на лекуващите лекари в съответното лечебно заведение.

През май 2006 г. бе приета Методика за контрол по изпълнението на Наредба №34.

През миналата година в действие влезе нов ред за извършване на постоянен контрол върху доставката и разпределението на скъпоструващите лекарства по реда на Наредба № 34 от лечебните заведения.

През април 2006 г. бе сформирана комисия за извършване на постоянен текущ контрол и проверки по спазване на наредбата.

През изминалата година неколкократно бяха извършени проверки в лечебните заведения, крайни получатели на скъпоструващи лекарства, особено за онкологични заболявания. Някои от тези проверки бяха осъществени съвместно с представители на пациентските организации и на медиите. Резултатите от тях бяха широко оповестени пред обществеността.

Завишени бяха правомощията на Регионалните центрове по здравеопазване по контрола върху лечебните заведения по спазване на Наредба № 34.

Във връзка с по-ефективен контрол и координиране на дейността между институциите, бе подписано споразумение между МЗ и НЗОК за обмен на информация и достъп до информационните бази данни, както и за съвместни действия в областта на контрола.

МЗ създава ефективни контролни механизми за обезпечаване прозрачност на цялата дейност в областта на лекарствоснабдяването – прозрачност на провежданите търгове и на контрола. Промените в организацията на работа на различните звена в МЗ намаляват риска от развитие на корупционни механизми.

В резултат на предприетите мерки за засилен контрол от страна на МЗ няма нарушение на терапевтичните схеми за лечение на пациентите с онкологични заболявания поради недостиг на лекарства през 2006 г., както е констатирала Сметната палата за предходните години (2001 – 2005 г.)

МЗ има информация за броя болни, за които се осигуряват скъпоструващи лекарства по Наредба № 34. Количествата необходими продукти се определят на базата на регистрираните болни в онкодиспансерите, като статистиката се води от Националния раков регистър, и се извършва анализ на тенденциите за заболяемост.

Съгласно извършени промени в Наредба № 34 всяка година Националният раков регистър дава отчет за броя новооткрити в страната, по пол, възраст и локализации, както и за всички болни със злокачествени заболявания, които подлежат на химиотерапия или хормонотерапия. Въз основа на тенденциите за заболяемост се изработва спецификацията за търговете за доставка на скъпоструващи лекарства.

По данни от Националния раков регистър към края на 2006 г. регистрирани болни са 237 000 души, от тях новооткрити - 29 300 души.

МЗ контролира доставките на скъпоструващи лекарства в рамките на определения бюджет, като при временен недостиг на някои от продуктите осигурява алтернативни възможности. Така през 2006 г. бяха проведени търгове и осигурени допълнителни количества лекарства по някои от най-необходимите позиции на стойност близо 4 млн. лв.

За по-пълното обхващане на нуждаещите се пациенти с необходимите лекарства всяка година се увеличава бюджетът на МЗ за скъпоструващи лекарства. През 2007 г. за тях са предвидени 120 млн. лв., при 90 млн. лв. през 2006 г.

В МЗ се разработва и внедрява нова система за информационно обезпечаване на лекарствоснабдяване. Тя ще даде възможност за прецизен контрол във всички негови процеси.

Изработването на национална лекарствена политика (друга от препоръките на Сметна палата) и провеждането на прозрачна и справедлива лекарствена политика е една от стратегическите цели в проекта на МЗ за Националната здравна стратегия.

Това са част от мерките и действията, предприети през 2006 г. от МЗ за отстраняване на нарушения и пропуски в лекарствоснабдяването, които са констатирани от Сметната палата за периода 2001 – 2005 г.
Сподели в: