Върни се горе

От 1 февруари 2007 г. в многопрофилните болници за активно лечение в областните градове се разкриват спешни приемни отделения. Досега тези отделения бяха в структурите на центровете за спешна медицинска помощ. Целта е да се постигне по-качествено и ефективно лечение на хората, да се подобри медицинското обслужване на гражданите при спешни състояния.

Преминаването на спешните приемни отделения в структурите на областните болници за активно лечение е етап от преструктурирането на болничната мрежа и на системата за спешна медицинска помощ . По този начин ще се осигури по-добра връзка между различните звена на здравната система, ще се подобри взаимодействието между болничната и спешната медицинска помощ, по-активно ще се използват висококвалифицираният персонал и материално-техническата база на болниците, ще се гарантира цялостният медицински процес.

Предприетата промяна е в защита интересите на хората, тъй като ще се постигне по-добро обслужване, по-високо качество на медицинската помощ за пациентите в спешни състояния .

За изпълнение на тази политика на Министерството на здравеопазването за подобряване достъпа и качеството на оказваната медицинска помощ бяха приети изменения в Наредба 29 от 1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи. Те са обнародвани в „Държавен вестник” от 23 януари тази година.

С промените в нормативната уредба се дава възможност за създаване на спешно приемно отделение в многопрофилните болници за активно лечение с областен, междуобластен и национален обхват и се регламентира по нов начин статутът му. Определени са критериите, на които трябва да отговаря приемното отделение – изисквания за база, оборудване, наличие на квалифициран медицински персонал, организация за 24-часова работа.

МЗ, регионалните центрове по здравеопазване, центровете за спешна медицинска помощ и лечебните заведения предприеха необходимите действия и създават организация на работа, която да осигури непрекъсваемостта на медицинското обслужване на пациенти в спешни състояния.

През тази година продължава и реализацията на проект по програма ФАР, започнал през май 2006 г., за преструктуриране на спешните приемни отделения в областните болници в Смолян и Враца . Той е на обща стойност 5,4 млн. евро и ще се осъществи за срок от 18 месена. По него ще се преструктурират приемните отделения на двете многопрофилни болници, ще се оборудват с апаратура за експресна диагностика и операционни. Целта на проекта е да се подобри обслужването и достъпът до качествена медицинска помощ на живеещите в отдалечените и труднодостъпни райони.

Сподели в: