Върни се горе

Наредба № 28 (от 25.ІХ.2003 г.) на Министерството на здравеопазването за профилактичните прегледи и диспансеризацията ще влезе в сила от 1 март 2004 г. Това решение, с което действието й се отсрочва с един месец, взе на свое заседание днес ръководството на МЗ. Според сегашната разпоредба наредбата влиза в сила от 30 януари 2004 година. Изменението на наредбата ще бъде обнародвано в “Държавен вестник”.

Промяната в срока на влизане в сила на наредбата се прави по предложение на Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса, изпратено до министъра на здравеопазването с писмо № 04-04-18 от 26 януари 2004 година. УС на НЗОК се позовава на необходимостта да се улесни администрирането на процеса по заплащане на извършената дейност от касата и по уведомяване на договорните партньори на институцията, а така също и от необходимостта да се овладеят различията от прилаганата досега клинична модификация на Международната класификация на болестите и рубриките и кодовете на ІХ МКБ, с която сега са разработени списъците на заболяванията.

Наредба № 28 засяга дейността на всички здравни и лечебни заведения, независимо дали са в договорни отношения с НЗОК. В нея ясно се определя редът и обхватът на извършването на профилактичните прегледи и диспансеризация и са посочени заболяванията, при които болните подлежат на диспансеризация. Честотата и обемът на дейностите по диспансеризация на заболяванията, които се заплащат от НЗОК, се определят в Националния рамков договор.

Сподели в: