Върни се горе

Контролните органи на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве извършиха 3618 проверки на обекти за търговия с храни, заведенията за хранене и развлечения в периода 31 юли – 4 август, с които продължава засиленият контрол по спазване на санитарно-хигиенните норми и намаляване на рисковете за здравето на хората през летния сезон.

Извършени са 1557 проверки в обекти за търговия с храни, 1806 проверки в обекти на общественото хранене, 177 проверки в обекти за хранене в детски заведения и ученически лагери и 78 проверки в обекти за хранене в почивни станции.

Най-често допусканите нарушения са свързани с изтекъл срок на годност на предлаганите храни; неспазване на дезинфекционен режим; неправилно съхранение на различни групи храни в и извън хладилните съоръжения. Констатирано е, че не са попълвани дневниците с актуални данни по системата за самоконтрол или изобщо липсва система на самоконтрол.

Не се спазват технологичните изисквания при приготвяне на храната. Допуска се приготвяне и предлагане на храни от групи, неразрешени за търговия в обекта. Установено е неспазване на технологичните изисквания при приготвяне на храни (не са осигурени необходимите площи), не се поддържат чисти помещенията и технологичното оборудване, обработката на суровините и полуфабрикатите не се извършва в обособени помещения.

Инспекторите от РИОКОЗ са установили и че се извършва търговия с храни в нерегистрирани обекти по реда на Закона за храните. Не е уреден здравният статус на персонала, не се спазват изискванията за носене на работно облекло.

Констатирани са пропуски в текущата хигиена и в хигиената на комуналните обекти, липса на топла течаща вода, липса на необходимите дезинфекционни средства, силно замърсена и негодна за употреба кухненска посуда.

За констатирани нарушения са наложени административно-наказателни мерки - съставени са 122 акта, издадени са 29 заповеди за временно спиране експлоатацията на хранителни обекти и 455 предписания за отстраняване на допуснати нарушения на законодателството по храните.

РИОКОЗ – Русе е издала един акт за установяване на административни нарушения по повод неотговарящ на изискванията микробиологичен анализ от работни повърхности. Издадени са 24 предписания, 23 от които са свързани с въвеждането на системата НАССР в по-големите търговски обекти и заведения за хранене, и за мероприятия, предотвратяващи опасностите през летния сезон.

РИОКОЗ – Пазарджик е извършила147 проверки – 69 на обекти за търговия с храни, 68 на обекти за обществено хранене и 10 в почивни станции. Издадени са заповеди за спиране от експлоатация на два магазина за търговия с храни в гр. Септември, които нямат регистрация по реда на чл. 12, ал. 1 от Закона за храните (ЗХ).

В Силистренска област са издадени 8 акта за санитарни нарушения. Поради липса на течаща топла вода са спрени от експлоатация четири обекта – кафе-аперитив в гр.Тутракан, павилион за закуски в гр.Дулово и два смесени магазина (в с.Искра и с.Ветрен). За повредени хладилни съоръжения е затворен кухненският блок към ЦДГ в с.Айдемир.

За предлагане на нехранителни стоки (строителни материали) в обекта е затворен хранителен магазин в с. Борци, Шуменско.

РИОКОЗ – Търговище е извършила 53 проверки. 29 са в обекти за търговия с храни, 16 в обекти за хранене и развлечение и 9 в хранителни блокове към детски заведения. Издадени са 14 предписания – 2 за провеждане на задължителни хигиенни мероприятия и 12 във връзка с въвеждане на системата НАССР. Съставен е акт за установено нарушение при спазване на добрите хигиенни практики. За констатирани хигиенни нарушения временно е спрян обект за хранене и развлечение в Търговище.

При извършените 367 проверки РИОКОЗ – Бургас е констатирала системно неизпълнение на предписанията за подобряване хигиенното състояние на обектите в определения срок. Съставени са 34 акта и са издадени три заповеди за спиране експлоатацията на кафене и павилион за търговия с храни в Бургас, и на бистро в къмпинг „Каваци”. И трите обекта нямат регистрация по реда и условията на чл.12 от ЗХ.

Сподели в: