Върни се горе

С оглед предпазване на хората от неблагоприятното въздействие на ултравиолетовото лъчение при излагане на пряко слънчево облъчване при отдих на море или в планина и във връзка с настъпили промени в действащото законодателство в областта на козметичните продукти Министерство на здравеопазването разпореди на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) да извършат тематична проверка на продуктите, предназначени за защита от слънчевото лъчение.

С проверката бяха обхванати козметичните продукти българско производство, с произход от страни-членки на Европейската общност и внос от трети страни, пуснати на пазара на територията на цялата страна, по отношение:
- спазване изискванията към състава и етикетирането на продуктите, предназначени за защита от слънчевото лъчение;
 - наличие на предупреждения, че продуктът не предоставя стопроцентова защита и съвети относно предпазните мерки, които следва да се съблюдават при употребата им;
 - наличие на инструкция за употреба, гарантираща постигане на заявената претенция за активност;
 - наличие върху етикета на означение за категорията на слънцезащитния продукт, както и проверка на наличната документация, изисквана по чл. 13 на Наредба № 36.

През периода 15.05. – 31.06.2008 г. инспекторите от РИОКОЗ са извършили 2410 проверки в 2365 обекта за търговия с козметични продукти.

При проверките е констатирано, че 355 броя опаковки козметични продукти не отговарят на изискванията за етикетиране.

Най-често констатираните нарушения са наличие на продукти, на чиито етикети е посочен слънцезащитен фактор по-нисък от 6; липсващо предупреждение, че продуктите не предоставят стопроцентова защита, както и съвети относно предпазните мерки, които следва да се съблюдават в допълнение при употребата им; някои от продуктите не са придружени от инструкция за употреба, относно количеството продукт, което се нанася върху кожата и гарантира постигане на заявената претенция за ефективност и рисковете при нанасяне на по-малко от необходимото количество; не е означена или е означена неправилно ефективността на слънцезащитния продукт и др.

С цел обективизиране на контрола са извършени 106 анализи по химични показатели и 148 по микробиологични показатели.

За констатираните нарушения на действащото в момента законодателство инспекторите от РИОКОЗ са дали 136 предписания, съставили са 6 акта и са издали 88 заповеди за спиране реализацията на козметични продукти.

В резултат на извършените проверки и анализи на козметични продукти е установено, че основните пропуски са по отношение на етикетирането. Независимо от това се налага изводът, че пуснатите на пазара козметични продукти, предназначени за защита от слънчевото лъчение са безопасни при нормални и разумно предвидими условия на употреба.

Сподели в: