Върни се горе

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН ТЪРГСТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЦЕНТЪР ПО ЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЯ В УМБАЛ “СВ.ГЕОРГИ “- ГР. ПЛОВДИВ

Дата: 04.07.2006 г.

Заем №: 4565 BUL

ПТ №: NCB 021A

1. Правителството на Република България е получило заем от Международната Банка за Възстановяване и Развитие /Световната Банка/ за проект “Реформа на здравния сектор” и възнамерява да използва част от този заем за извършване на приемливи плащания по договор за изграждане на център по еднодневна хирургия в УМБАЛ “ Св. Георги “ гр. Пловдив;

2. Звеното за управление на проекта, което действа от името на Министерството на здравеопазването на Република България приканва всички приемливи участници да изпратят запечатани оферти за участие в национален търг “Строително-ремонтни и монтажни работи в център по еднодневна хирургия в УМБАЛ “ Св. Георги “ гр. Пловдив;

3. Търгът ще бъде проведен съгласно процедурите за участие в търг /национален търг/, специфицирани от Световната Банка в Указания: Доставка по Заеми от МБВР и IDA кредити януари 1995, Ревизия януари и август 1996, септември 1997 и януари 1999, и е отворен за всички желаещи участници, определени в Указанията, които отговарят на следните минимални предварителни условия:

• Изискваният обем на извършените строително-монтажни работи за всяка от последните две години – минимум 400 000,00 лв.,

• Опит на кандидата като главен изпълнител или подизпълнител с възложен минимум 70% обем на най-малко 3 обекта от подобно естество и обем през последните 2 години. Референтните обекти трябва да бъдат изпълнени най.малко на 70%.

• сумата на ликвидните активи и кредитни инструменти – минимум 50 000,00 лв.

4. Интересуващите се приемливи кандидати могат да закупят пълен комплект тръжни документи на адреса, посочен по долу, при представяне два дни предварително на писмена молба и банкова преводна квитанция или платежно нареждане в Българска Народна Банка.банка, ЦУ, в полза на Министерство на Здравеопазването IBAN : BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, банков код BNBG 9661, за невъзвратима такса от 300 български лева за пълния комплект тръжни документи /в платежното нареждане да се отбележи: закупуване на тръжна документация, национален търг 021A, 4565 БУЛ/. Лица, които проявяват интерес за участие в търга, могат да получат допълнителна информация на същия адрес:

Проект “Реформа в Здравния Сектор”

Звено за Управление на Проекта (ЗУП)

София 1000

бул. “Васил Левски” 54, ет. 5

тел./факс +02 9889 430

Е-mail : pobox@mh-hsrp.com

5. Всички оферти трябва да се представят в офиса на Звено за Управление на Проект ”Реформа в Здравния Сектор”, на горепосочения адрес, най-късно до 12:00 ч. на 04.08.2006 г. Представените по-късно оферти се отхвърлят и се връщат неотворени на кандидатите;

6. Офертите ще бъдат отворени в присъствие на представители на кандидатите, които желаят да присъстват на процедурата, в 12:30 ч. на 04.08.2006 г. в офиса на Звено за Управление на Проект “Реформа в здравния сектор” на горепосочения адрес;

7. Гаранцията за участие в търга е 10 000.00 лв.

Сподели в: