Върни се горе

Във връзка с активния летен сезон и характерните за него рискове за хранителните продукти и здравето на гражданите, регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) засилиха контролната си дейност върху обектите за търговия с храни, заведенията за хранене и развлечения.

За периода 3 – 14 юли РИОКОЗ са извършили 9103 проверки. От тях 4144 са в обекти за търговия с храни; 4219 - в обекти на общественото хранене; 502 са проверките в обекти за хранене в детски заведения и ученически лагери и 241 проверки в обекти за хранене в почивни станции.

За констатираните нарушения контролните органи са съставили 266 акта и са издали 78 заповеди за временно спиране експлоатацията на хранителни обекти. Издадени са и 1046 предписания за отстраняване на допуснати нарушения на законодателството по храните.

Най-често допусканите нарушения са свързани с:

- Не е осигурена последователност на технологичния процес при извършването на отделните операции при приготвянето на храни (не са осигурени необходимите площи);

- Неправилно се съхраняват храните - извън хладилните съоръжения се съхраняват храни, които изискват хладилни условия на съхранение;

- Не се води редовно документацията по системата за самоконтрол за търговската дейност, която се извършва в обекта. Констатирани са пропуски в попълването на дневниците по системите за самоконтрол;

- Не се спазват технологичните изисквания при приготвяне на храната, допуска се приготвяне и предлагане на храни от групи, неразрешени за търговия в обекта.

- На работа се допускат лица без лични здравни книжки и без работно облекло;

- Не се спазват добрите хигиенни практики – констатира се незадоволително здравно-хигиенно състояние, липсва топла течаща вода, липсат необходимите количества дезинфекционни средства;

- Пуши се на работното място.

В резултат на направена проверка временно е спряна от експлоатация работилница за безалкохолни напитки на ЕТ “Исмет Селиахмедов – Алтай”, гр. Ветово, Русенска област, поради незадоволително хигиенно състояние - не е осигурена течаща топла и студена вода, не се извършва текущо почистване и дезинфекция в обекта.

Поради това, че не са осигурени дезинфекционни средства и не е осигурена течаща топла вода са спрени от експлоатация кафе-аперитив “Брадом” и кафе-аперитив “Текила”, с. Брадвари, Силистренско, както и смесен магазин “Калинов”, гр. Силистра.

Издадена е заповед за спиране от експлоатация на хранителен магазин, собственост на ЕТ „Георги Цанков” в с. Буйново, община Борино, Смолянско. Обектът не е регистриран в РИОКОЗ и търгува с храни с неясен произход, без етикетировка.

Във Варна временно е спряна експлоатацията на склад за търговия с храни от неживотински произход на "Варна Консерв" АД поради силно амортизирана материално-техническа база, пропуски по системата за самоконтрол, както и поради факта, че на контролните органи не е представена лична здравна документация на работещия персонал. Заповед за спиране е издадена и за снек-бар "Пода" - "Нико-8" ЕООД, с. Равна гора. Установени са нестандартни водни проби по микробиологични показатели от ведомствения водоизточник, захранващ обекта.

За допуснати нарушения на законодателството по храните заповеди за временно спиране от експлоатация са издадени на ресторант "Империал" – „ЕТ Апостолов-К" в гр. Криводол, Врачанско, и за кафе-аперитив в с. Голямо Пещене, община Враца.

Поради разливане на отпадни води в обекта вследствие на неизправност в канализацията е спряна експлоатацията на кафе-аперитив на ЕТ „Флори М – Ем. Маринов” в с. Стамболово, община Павликени, област Велико Търново.

За констатирани нарушения със заповеди са спрени и хранителните обекти Снек-бар “Лондон” и магазин за хранителни стоки “Веди” в гр. Тервел,

В градовете и селата от област Хасково са спрени от експлоатация 6 хлебопекарни, 11 фурни, 6 цеха и обекта за тестени изделия и закуски.

Сподели в: