Върни се горе

В 257 училища в страната новата учебна 2006/2007 година ще започне, но ще продължат ремонтните дейности до тяхното приключване. Остават незавършени дейности по подмяна на дограма, подови настилки, осветителни тела, радиатори; по ремонти на покривни конструкции, санитарни възли, ВиК инсталации; вътрешно и външно боядисване и циклене на паркет; както и дооборудване на компютърни кабинети.

Това стана ясно след извършените от Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) в страната проверки за готовността на училищата за започване на новата учебна година.

Още в края на предходната учебна година РИОКОЗ издадоха предписания за извършването на летните ремонтни дейности в училищата и контролираха тяхното изпълнение. В много от училищата са извършени освежителни ремонти с боядисване, подмяна на счупените стъкла на прозорците, ремонтиране на бравите на вратите, ел. ключове, учебна мебел, подмяна на осветителни тела. Към момента на проверките през последната седмица в някои училища все още се извършват подобни довършителни ремонтни дейности, които ще приключат до 15 септември. На места са извършени и по-сериозни ремонтни дейности - ремонт на покривни конструкции, подмяна на изгнилата дограма с алуминиева, изграждане на нови санитарни възли.

В 140 училища от страната има неизпълнени предписания, като само на 3 от тях ще бъдат издадени заповеди за временно спиране и недопускане започването на учебните занятия на 15 септември. В Основно училище “Отец Паисий” в с. Кормянско, област Габрово, не е изпълнено предписание от 2 години за изграждане на вътрешни тоалетни. Във втори учебен корпус на Техническия Университет в Габрово не е изпълнено предписание за саниране на сградата – външно и вътрешно. В Основно училище “Христо Смирненски” в с. Ангел войвода, община Минерални бани, област Хасково, не са извършени предписаните ремонтни дейности и сградата е стара.

Издадени са 9 заповеди за временно спиране на физкултурни салони в страната и на четири класни стаи в 107-о училище в София. В 32 училища в страната ремонтите не са започнали и няма да се извършат поради липса на достатъчно финансови средства, въпреки направените постъпки пред МОН и общините.

Съставени са 3 акта за административни нарушения на директорите на училища за неизпълнени предписания.

Предстои в «Държавен вестник» да бъде обнародвана новата Наредба № 24 на Министерството на здравеопазването от 5 септември 2006 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия.

Документът се издава на основание Закона за здравето. Регламентираните в него изисквания са в интерес на опазване здравето на подрастващите. При определянето им са отчетени от здравна гледна точка специфичните особености на детския организъм и влиянието върху него на натовареността в училище, както и необходимостта от време за подготовка вкъщи и почивка на учениците.

Наредбата регламентира, че седмичните разписания на учебните занятия трябва да осигуряват условия за най-добро усвояване на учебното съдържание при най-малка степен на умора и опазване здравето на учениците. Подредбата на часовете трябва да е съобразена със степента на трудност на учебния предмет.

С издадената от министъра на здравеопазването наредба не се допуска учебен ден с повече от шест учебни часа; повече от пет предмета с висока степен на относителна трудност в рамките на един учебен ден; учебен ден с повече от пет учебни часа за учениците от началния етап на основната степен на образование. Не се разрешава събирането на два учебни часа за учебния предмет “Физическо възпитание и спорт” в рамките на един учебен ден.

Седмичните разписания на училищата се одобряват от РИОКОЗ и по време на учебната година ще бъдат извършвани проверки по спазването им. Органите на здравния контрол ще проследяват дали часовете, записани в утвърдения от РИОКОЗ екземпляр, се провеждат в момента на проверката.

Сподели в: