Върни се горе

Фармацевтичният пазар в България в момента възлиза на обща стойност 580 млн. лв., като 70% от него се финансира от бюджетите на Министерството на здравеопазването, НЗОК и общините.

По линия на централизираните доставки /Наредба 23 за реда за предписване и получаване на скъпоструващи лекарства, заплащани от републиканския бюджет/ МЗ осигурява лекарства за 21 лечебни заведения – университетски болници и общински диспансери, и 64 хемодиализни центъра.

МЗ осигурява лекарства и за болнична помощ – в 28 многопрофилни болници за активно лечение, чрез предоставяната субсидия.

Нормативната база, която регламентира лекарствения пазар у нас, включва 5 закона и близо 40 наредби. Това са законите за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, за контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите, за здравното осигуряване, за лечебните заведения, за народното здраве.

Седем от подзаконовите нормативни актове са напълно хармонизирани с изискванията на Европейския съюз и европейските директиви в областта на лекарствата.

През последните 4 години – от 2000 г. до 2003 г., разходите за лекарства, обезпечени от МЗ по централизираните доставки, нарастват със 178%, а само частта за онкология се увеличава с 53%. В абсолютна стойност това нарастване е в размер на 20 млн. лв.

В същото време непрекъснато се увеличава и броят на пациентите, медикаментите за чието лечение осигурява МЗ. Навлизането на нови иновативни продукти изисква непрекъснато заделяне на средства от държавния бюджет за съвременни терапии, но и адекватно изписване на схеми за лечение от страна на лекарите в зависимост от възможностите на лечебното заведение.

Ето няколко графики, изобразяващи тези данни:

Сподели в: