Върни се горе

В Министерството на здравеопазването до момента не са постъпвали предложения от ръководството на Столичния медицински холдинг за промени в утвърдения със Заповед № РД 09-1018 от 22 декември 2004 г. на министъра на здравеопазването ред за оказване на спешна хоспитализация в София.

Ако ръководството на холдинга смята, че общинските лечебни заведения за болнична помощ в София не желаят да участват в оказване на спешността на пациентите от София, то може да внесе своите предложения или отказ в МЗ. Нуждаещите се пациенти ще бъдат насочени към болниците с държавно участие на територията на столицата.

Според МЗ такова решение на ръководството на Столичния медицински холдинг може да наруши достъпа на пациенти до квалифицирана медицинска помощ, а така също да намали потока пациенти в тези лечебни заведения.

До утвърждаването на промени в реда за оказване на спешна хоспитализация лечебните заведения са длъжни да изпълняват своите задължения съгласно действащите нормативни документи.

С издадената от министъра на здравеопазването заповед и съгласно законовите разпоредби, както и в изпълнение на Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ МЗ е създало механизъм за координация между Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и лечебните заведения. Съгласно нормативната уредба директорите на лечебните заведения са длъжни да информират ЦСМП за наличните свободни легла с оглед на оперативното им управление. При неподаване на такава информация по вина на директорите на лечебните заведения се къса връзката между ЦСМП и болниците. Според заповедта директорите на РЦЗ имат задължението да информират лечебните заведения за определените райони за спешна хоспитализация, а не да ги координират.

За денонощие (24-часово дежурство) в София ЦСМП получава около 350-400 обаждания, като над 100 от тях се хоспитализират.

В Регионалните центрове по здравеопазване директорите на лечебните заведения подават информация за свободни легла в случаи на кризи, авария и бедствия.

Със сключените договори за финансиране многопрофилните болници за активно лечение са поели ангажимента да осъществяват и оказват 24 часа необходимата медицинска помощ.

Съгласно утвърдената Методика за финансиране на лечебните заведения МЗ заплаща всички извършени дейности по класовете болести по МКБ 10, независимо от състоянието на пациента (т.е. включително и спешните случаи). В клиничните пътеки са отбелязани диагнози, които също изискват прием по спешност и лечение (т.е. спешни състояния), които се заплащат по утвърдения ред от НЗОК.

По методиката болниците получават средства за извършени дейности, свързани с проведено интензивно лечение в интензивни клиники или отделения на болни, независимо от реда на техния прием. По методиката МЗ заплаща средна стойност за пациенти в отделение за интензивно лечение от 50 лв. до 300 лв. (в зависимост от престоя им под или над 24 часа).

От тази година МЗ заплаща и за извършени дейности за болни, починали в лечебното заведение до 24 часа от приемането им. Сумата е 90 лв.

За подобряване на организацията и оказването на спешна помощ в страната в МЗ е създаден отдел “Спешна медицинска помощ”.

Сподели в: