Върни се горе

Несъответствия между количествата лекарства по одобрените от Специализираната комисия към Министерството на здравеопазването поименни протоколи за скъпоструващо лечение и получените от пациентите медикаменти констатира извършената от комисия на МЗ проверка в Специализираната болница за активно лечение по онкология (СБАЛО).

Проверката бе извършена на 30 и 31 май. Тя бе разпоредена от министъра на здравеопазването Славчо Богоев по постъпили в МЗ оплаквания от пациенти с онкологични заболявания, скъпоструващите лекарства за които се предоставят по поименни протоколи, че не са получили отпуснатите им медикаменти.

Предмет на проверката бе организацията по предписване и получаване на лекарствата, разпределяни от комисиите за поименно отпускане на онкологични лекарства по Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет.

Проверката обхвана 6 лекарства.Конкретните сигнали бяха подадени за лекарствения продукт Trastuzumab (Herceptin), проверено е и разпределението по поименни протоколи на конкретни пациенти на лекарствата оксалиплатина, досетахел, иринотекан, капецитабин, паклитаксел.

Сред основните констатирани нередности са установени различия в количествата на посочените лекарствени продукти по получено в болничната аптека и приложено по история на заболяването на пациентите. Има несъответствия и в крайните количества “изписано-получено” според справката на комисията към МЗ и справката, предоставена от болницата. Установено е и че лечение с херцептин и другите лекарства е започнато преди пациентът да бъде одобрен от специализираната комисия към МЗ и включен с поименен протокол. Лекарствата за такива пациенти са се получавали авансово, като количествата са “прихващани” след изпълнение на договора с МЗ за доставка на лекарства по одобрените протоколи. Тази практика е довела до случаи в аптеката за одобрени пациенти да липсва необходимото им лекарство, отпуснато им по поименен протокол.

На изпълнителния директор на СБАЛО са дадени указания, с които той се задължава да предприеме мерки за подобряване на организацията по предписване на скъпоструващи медикаменти. Директорът е представил в МЗ доклад с предложения за изпълнение на препоръките.

Препоръчва се в болницата да се установи стандартна оперативна процедура, обезпечаваща контрола при предписване, изписване от аптеката и прилагане на пациента на отпуснатите по поименни протоколи лекарства. Директорът трябва да повиши контрола и да предприеме мерки за недопускане на разминаване в одобреното от МЗ и полученото от пациента лекарство.

Сподели в: