Върни се горе

Облекчени са процедурите за пререгистрация на аптека, съгласно новия Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Процедурите по издаване на разрешения за търговия на дребно с лекарства са по реда на глава Десета от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, влязъл в сила от 13 април 2007 г. Необходимите документи се подават в Министерството на здравеопазването.

Магистър-фармацевти – ръководители на аптеки, които имат разрешение по отменения вече Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, трябва да представят два нови документа – заверено копие от съдебно решение за регистрация по търговския закон на ЕТ или ООД и актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на ЕТ или ООД.

Лицата, които ще получават разрешение за новооткриващи се аптеки ще са длъжни да представят заявление по образец, нотариално заверено копие от завършена образователна степен магистър по фармация или помощник фармацевт, свидетелство за съдимост на ръководителя на аптеката, удостоверение за трудов стаж, медицинско свидетелство на ръководителя на аптеката, удостоверение за вписване в регистъра на районната колегия на Български фармацевтичен съюз – за ръководителя на аптеката и становище на БФС, нотариално заверено копие на актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, разрешение за ползване, хигиенно заключение, инвестиционен проект и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на помещенията.

Новият момент според закона е, че в предмета на дейност на търговеца, регистриран по Търговския закон трябва да бъде вписано, че аптеката извършва само търговия на дребно с лекарствени продукти.

Срокът за издаване на разрешение за откриване на аптека се намалява в сравнение с досега действащия.

Собствениците на аптеки ще са длъжни да декларират, че след получаване на разрешение за извършване на търговия на дребно с лекарствени продукти, не могат да бъдат собственици или да участват в търговски дружества с предмет на дейност производство, внос или търговия на едро с лекарствени продукти, включително в дружества на свързани лица по смисъла на Търговския закон.

Необходимите документи за откриване на аптека са качени в интернет-страницата на Министерството на здравеопазването в рубриката „Административни услуги” и подрубрика „Образци на заявления и молби”.

Документи, свързани с регистрация на аптека

Сподели в: