Върни се горе

Различия между количествата лекарствени продукти по одобрените от Специализираната комисия към Министерството на здравеопазването поименни протоколи за скъпоструващо лечение и получените от пациентите медикаменти констатира извършената от комисия на МЗ проверка в Многопрофилната болница за активно лечение “Царица Йоанна”.

Проверката бе разпоредена от министъра на здравеопазването Славчо Богоев по постъпили в МЗ сигнали от пациенти с онкологични заболявания, скъпоструващите лекарства за които се предоставят по поименни протоколи, че не са получили отпуснатите им медикаменти. Предмет на проверката бе организацията по предписване и получаване на лекарствата, разпределяни от комисиите за поименно отпускане на онкологични лекарства по Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет.

Проверката обхвана разпределението по поименни протоколи на конкретни пациенти на 4 лекарства (досетахел, оксалиплатина, капецитабин, трастузумаб). По представената документация на лечение с досетахел (таксотер) в МБАЛ “Царица Йоанна” за периода 1 януари – 31 май 2005 г. са били 18 пациенти.

При проверката са установени различия в количествата на разпределяните по поименни протоколи лекарства по данните за разпределено от МЗ, получено в болничната аптека и приложено по история на заболяването на пациентите. За 8 пациенти няма данни да е прилаган таксотер, въпреки че те фигурират в поименните протоколи. За двама пациенти е установено, че са получили “на ръка” отпусканите им лекарства за амбулаторно лечение, а съгласно наредбата лекарствата трябва да се отпускат от аптеката срещу представена рецепта и лична карта и получаването им се удостоверява с подпис на получателя върху рецептата.

На изпълнителния директор на МБАЛ “Царица Йоанна” са дадени препоръки за подобряване на организацията по предписване на скъпоструващи медикаменти. Сред тях е изискването в болницата да се установи стандартна оперативна процедура, обезпечаваща контрола при предписване, изписване от аптеката и прилагане на пациента на отпуснатите по поименни протоколи лекарства. В случаите на разминаване в одобреното от МЗ и полученото от пациента лекарство директорът трябва да предприеме мерки за търсене на отговорност от длъжностните лица, допуснали нарушението. Изискано е и писмено становище относно лечението на осемте пациенти, на които не е прилаган таксотер, и процедурата, по която е осъществено преразпределението на медикаментите.

Сподели в: