Върни се горе

Във връзка със започналите във вторник, 23 септември, протестни действия на лекари от Многопрофилната болница за активно лечение – Пазарджик, заради гласуваните на Общото събрание на дружеството промени в управителните органи на болницата, Министерството на здравеопазването уточнява:

Министерството на здравеопазването е основен акционер с 51% от капитала на Многопрофилната болница за активно лечение - Пазарджик. Като такъв носи отговорност за състоянието и развитието на дружеството и неговото управление и има законовото право да поиска промени в ръководните му органи.

Извършените промени в Съвета на директорите на МБАЛ – Пазарджик са свързани и с изтичането на срока (3 години) на договора за управление на досегашния директор на болницата д-р Петко Митев. Затова по закон е необходимо да се проведе процедура за нов избор на директор на болницата.

Ръководството на МЗ смята, че съществуват още възможности МБАЛ – Пазарджик да работи по-добре и по-ефективно в интерес на пациентите и да се подобри финансовото й състояние. Това е и основният мотив за извършените смени в ръководството на болницата.

МЗ отчита, че през последната година и половина в системата на болниците в страната има известна финансова стабилизация и МБАЛ – Пазардижк е едно от лечебните заведения, което работи в тази насока, но има и още резерви. Не отговарят на истината обявените твърдения, че болницата е на печалба. Към 31 август 2003 г. МБАЛ – Пазарджик има неразплатени задължения за 830 000 лева. В същото време към 15 септември МЗ е превело на болницата почти 80% от годишната субсидия.

При извършена проверка от Инспектората на МЗ в МБАЛ – Пазарджик са установени нарушения, свързани с несъбираемост на дължимите на дружеството приходи от наеми, ремонти и други дейности. Констатирани са и нарушения при сключването от директора на болницата на договори с други юридически лица.Така например, директорът е допуснал избраният от него управител на Медицински център “Вива” (чийто едноличен собственик е МБАЛ – Пазарджик), да извършва конкуретна медицинска дейност като управител на частно лечебно заведение със същия предмет на дейност. След проверката на Инспектората на МЗ е препоръчано на Съвета на директорите на болницата да предприеме съответните действия за привеждане в изправност с Търговския закон на договорните си отношения с други юридически лица и за недопускане на конкурентна дейност.

На проведеното на 19 септември Общо събрание на МБАЛ – Пазарджик е избран нов Съвет на директорите. За да има приемственост в ръководството и като израз на заинтересоваността и загрижеността на акционерите за финансовото състояние на дружеството в Съвета на директорите остава Янка Александрова, представител на Министерството на финансите. За нови членове са избрани д-р Илия Петков, завеждащ Вътрешно отделение в болницата, и д-р Адреана Власева, която е работила като завеждащ сектор в МБАЛ – Пазарджик, в момента е специалист-ендокринолог в ДКЦ-1 и има две специалонсти – по вътрешни болести и по ендокринология.

Новият Съвет на директорите избра за прокурист на дружеството д-р Димитър Любомиров Савов.От април 2002 г. той е заместник-директор по медицинските дейности на болницата. Има придобита специалност по вътрешни болести и допълнителна квалификация по абдоминална ехография.

Сподели в: