Върни се горе

От понеделник, 9 октомври, в област Монтана започват профилактични гинекологични прегледи на здравнонеосигурени жени от ромски произход. Те се организират от Министерството на здравеопазването в изпълнение на Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства.

На 9, 10 и 11 октомври прегледите ще бъдат във Вършец, в махалите в кв. „Изток” и кв. Заножене, където живеят около 1500 жители от ромски произход, от които около 300 жени.

На 12, 13 и 14 октомври ще се проведат прегледи в с. Медковец. В него живеят общо около 500 роми, от които 170 жени.

На 15 октомври прегледите ще се извършат в с. Септемврийци, където се очаква да бъдат обхванати около 50 жени.

На 16, 17 и 18 октомври профилактичните прегледи ще бъдат в с. Долни Цибър. 95% от неговите около 1700 жители са от ромски произход, живеещи в две махали. Около 170 са здравнонеосигурените жени.

Област Монтана е третата в страната, където се реализира тази програма на МЗ. Такива прегледи бяха проведени през август в Бургаска област и през септември във Видинска област.

Целта е да бъдат обхванати жени от ромски произход, живеещи в населени места със затруднен достъп до специализирана акушеро-гинекологична помощ. Тъй като повечето от тези жени са здравнонеосигурени, те не са обхванати с профилактични преглади в системата на доболничната помощ. Засилването на профилактиката и подобряването на достъпа на хората от уязвимите социални групи до качествени медицински услуги са сред приоритетите в политиката на МЗ.

Профилактичните гинекологични прегледи се извършат в мобилен кабинет, на място в кварталите и селата, населени предимно с български граждани от ромски произход, от екипи, снабдени със специализирано оборудване и транспорт. Ще бъдат взети и изследвани цитонамазки от всички прегледани жени. Те ще бъдат отчетени в София от специалист патологоанатом, след което резултатите ще бъдат върнати на всяка жена с указания за последващи прегледи и лечение, ако се налага.

Средствата за организиране и извършване на прегледите и изследване на цитонамазките са за сметка на Плана за действие към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежещи към етнически малцинства.

Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и Планът за действия към нея 2005 – 2007 г. бяха приети от Министерски съвет през септември 2005 г. Те са част от действията, предприемани от правителството и Министерство на здравеопазването за покриване от страната ни на политическите критерии за членство в ЕС. Дейностите по плана са и част от Националния план за действие по Декадата на ромското включване 2005 - 2012 г. Към Плана за действие са включени и три проекта по Програма ФАР, които ще подпомогнат реализацията му.

През юни 2006 г. започна реализацията на компонент „Здравеопазване” по проект по Програма ФАР „Образователна и медицинска интеграция на уязвими малцинствени групи със специален фокус върху ромите”. Една от дейностите по него е свързана с разработването на програма за обучение на студенти в медицинските университети и колежи за по-успешна работа с лица от ромски произход, както и учебна програма за образование на медиаторите в медицинските колежи.

По този проект до края на 2006 г. МЗ ще получи 2 мобилни флуорографа и 5 мобилни кабинета за педиатрични прегледи и извършване на имунизации в отдалечени населени места и махали.

По втори проект по Програма ФАР - “Подобряване положението на уязвими етнически малцинства със специален фокус към ромите”, беше извършено проучване на условията, при които се предоставят медицински услуги на ромското население. На база на резултатите от проучването в четири области в страната – Монтана, Добрич, Пазарджик и Ямбол, ще бъде доставено мобилно медицинско оборудване, включващо 2 мамографски апарата, 2 ултразвукови апарата за онкологичен скрининг, 4 педиатрични и 4 гинекологични мобилни кабинета.

Общата стойност на мобилното медицинско оборудване по двата проекта е над 2,6 млн. Евро.

Третият проект е свързан с преструктурирането на многопрофилните болници и развитието на спешната медицинска помощ в областите Враца и Смолян с цел подобряване на достъпа до медицинска помощ на уязвимите групи.

Регионалните центрове по здравеопазване и регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве организират и провеждат множество дейности, насочени към повишаване на здравните знания на хората от уязвимите социални групи за предпазване от най-разпространените заболявания.

Сподели в: