Върни се горе

В сряда, 19 юли, от 10.00 часа в заседателната зала на Министерството на здравеопазването ще се състои пресконференция.

Темата на пресконференцията е приетият от Министерски съвет проект на нов Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Основните положения в законопроекта ще бъдат представени и разяснени от д-р Емил Христов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата и член на работната група, разработила проекта на нов закон.

Проектът на нов Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина представлява нов подход в лекарствената регулация у нас. С него се постига пълно хармонизиране на българското законодателство с правото на ЕС в областта на лекарствата и се осигурява прилагането на действащите 4 директиви и един регламент на Общността в тази област.

Със закона се уреждат условията и редът за разрешаване употребата или регистрацията на промишлено произведени или произведени по метод, включващ промишлен процес, лекарствени продукти, предназначени за хуманната медицина; разрешаване производството и вноса на лекарствени продукти и на активни вещества; провеждане на клинични изпитвания; търговията на едро и на дребно с лекарствени продукти; паралелния внос; рекламата на лекарствени продукти; проследяване безопасността на пуснатите на пазара лекарствени продукти; класификация за начина на предписване и отпускане на лекарствените продукти; контрол на производството и вноса, на търговията на едро и дребно, провеждането на клинични изпитвания, на рекламата и на системата за проследяване безопасността на пуснатите на пазара лекарствени продукти; ценообразуване на лекарствени продукти; изготвяне на позитивен лекарствен списък.

Новият закон цели да се създадат условия, които гарантират употребата на лекарствени продукти, отговарящи на изискванията за качество, безопасност и ефикасност.

Сподели в: