Върни се горе

    Министерството на здравеопазването утвърди Проект на Наредба за максималното допустимо радиоактивно замърсяване при внос на селскостопанска продукция след аварията в Чернобилската атомна електроцентрала и Проект на Наредба за определяне на изискванията към границите на радиоактивното замърсяване на храните при радиационна авария

    Наредбата за максимално допустимото радиоактивно замърсяване ще се прилага при внос на преработена, частично преработена или непреработена селскостопанска продукция, предназначена за човешка консумация и замърсена с радионуклиди в резултат на аварията в Чернобилската атомна електроцентрала, станала на 26. 04. 1986 г. Регламентират се границите на съдържанието на радионуклиди във внасяната селскостопанска продукция. Забранява се вносът на преработени, частично преработени продукти, ако сумарната специфична активност на цезий-134 и цезий-137 в тях превишава 370 Вq/kg за мляко и млечни продукти и 600 370 Вq/kg за други селскостопански продукти. Границата на съдържанието на радионуклиди се отнася към краен продукт, предназначен за консумация. За концентрирани и/или сухи продукти съответната специфична активност трябва да бъде преизчислена въз основа на рецептурните показания за приготвяне.

    Проектът на Наредба за определяне на изискванията към границите на радиоактивното замърсяване на храните ще се прилага при търговия, внос и износ на храни, замърсени с радионуклиди в резултат на радиационна авария, чиято консумация може да представлява опасност за здравето. За да се ограничи реалното и/или потенциално облъчване на населението, търговията с тези храни е обект на намеса по силата на Наредбата за основни норми за радиационна защита. Граници на съдържанието на радионуклиди в храните / специално Sr 90/ при детски храни е 75 Bq/kg, при мляко, млечните продукти и течни храни /както и питейната вода/ е 125; при други храни – 750 Bq/kg; изотопи на йод /специално I 131/ при детски храни е 150 Bq/kg, при мляко и млечни продукти е 500 Bq/kg.

    Утвърдените Наредби няма да се прилагат за храни, селскостопанска продукция за лична употреба, мостри и експонати за панаири и изложби при условие че няма да се продават в страната, както и за транзитно преминаващи стоки.

    Проектите на наредби са разработени в съответствие на плана на група 30 “Ядрена безопасност” за хармонизиране на националната нормативна база с достиженията на Европейския съюз.

Сподели в: