Върни се горе

Приходите на държавните и общинските болници през първото шестмесечие на 2005 г. са се увеличили с 84 млн. лв., или с 24% спрямо същия период на миналата година. Ръстът на общите приходи на държавните болници е с 30%, а на общинските - с 11%.

Тези данни посочи министърът на здравеопазването в оставка Славчо Богоев по време на парламентарния контрол днес, 29 юли, в отговор на актуален въпрос от народния представител Ива Станкова относно състоянието на бюджетното финансиране на здравеопазването през първото полугодие на 2005 г. и очертаващи се евентуални проблеми през второто полугодие.

Финансирането на болниците от страна на Министерство на здравеопазването през 2005 г., както и през изминалата 2004 г., се извършва в съответствие с утвърдената методика за субсидиране на преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ с държавно и с общинско участие за извършена дейност. Финансирането се осъществява на база брой преминали болни и определени средни стойности за болен, диференцирани по класове болести.

През 2005 г. се въведоха и някои допълнителни плащания, свързани основно с разширяване на обхвата и повишаване на стойностите на заплащаните от МЗ дейности в болниците, както и включването на нови групи заболявания и дейности като интензивно лечение, извършване на трансплантации и експлантации, еднодневни химиотерапии, диспансерни дейности, дейности за болни с летален изход и с минимален престой в лечебното заведение до 24 часа, подчерта министър Богоев.

Към 30 юни 2005 г. през лечебните заведения за болнична помощ, финансирани от МЗ, са преминали общо 690 491 болни. От тях в държавните болници са 435 886 пациенти, а в общинските болници – 254 605 болни.

Преминалите болни, за които МЗ заплаща по утвърдената методика по класове болести, общо за всички болници са 322 748 души,в това число в държавните болници - 196 791 болни, в общинските болници - 125 957 болни.

Общият размер на приходите, които болниците са реализирали към края на юни 2005 г., е 427,124 млн. лв. Приходите на болниците за същия период на миналата година са в размер на 343,076 млн. лв., от които на държавните болници – 247,117 млн. лв., на общинските болници – 95,959 млн. лв. Увеличението през 2005 г. е с около 84 млн. лв., или с 24%.Ръстът на общите приходи на държавните болници е с 30%, а на общинските - с 11 %.

Общите разходи на болниците към 30 юни 2005 г. са в размер на 455,727 млн. лв., като спрямо полугодието на 2004 г. са увеличени с 47,266 млн. лв., или с 12%. От тях разходите за лекарства и медикаменти за първите шест месеца на 2005 г. са 144,856 млн. лв., като спрямо 2004 г. са увеличени с 20,976 млн. лв., или със 17%.

600 лв. е постигнатата обща средна стойност за лечение на преминал болен към 30 юни 2005 г. на база извършени разходи (т.е. от всички постъпления на болниците от МЗ под формата на субсидия за текущи разходи и осигурени централни доставки на медикаменти и горива, средства от Националната здравноосигурителна каса, както и други реализирани приходи). Това е с 46 лв., или със 7% повече от постигната стойност за същия период на 2004 г.

Независимо от постигнатите резултати дълговете на лечебните заведения за болнична помощ са 162,8 млн. лв.,от които на болниците с държавно участие – 134,2 млн. лв., и на общинските болници – 28,6 млн. лв. Просрочените задължения на лечебните заведения са общо 80,5 млн. лв.,от които на държавните болници – 69,5 млн. лв., а на общинските болници – 11 млн. лв., посочи министърът на здравеопазването в оставка.

Независимо от създадените условия от страна на финансиращите институции за стриктно спазване на условията и реда за хоспитализация и плащания, определени в Националния рамков договор и методиката за финансиране на Министерството на здравеопазването, и административния контрол за спазване на финансовата дисциплина в лечебните заведения, проблемът със задълженията ежегодно съпътства системата на болничната помощ и едва ли до края на годината може да бъде решен единствено с административни мерки и ограничаване на разходите, без предоставяне на допълнителни средства по бюджета на МЗ, заяви министър Богоев.

Министър Богоев съобщи още, че с разпределението на бюджета на МЗ за 2005 г. за централни доставки на лекарства и консумативи и дейностите по националните програми са предвидени близо 71 млн. лв.Стойността на сключените договори за тези доставки от началото на годината, както и задълженията по договорите от предходни години, към 30 юни 2005 г. са с общ размер над 141 млн. лв.

За първите шест месеца на 2005 г. за централни доставки на лекарства, диагностикуми, ваксини и други консумативи, както и за централни доставки на медикаменти и финансиране на дейности по националните програми са платени общо 41,491 млн. лв., което представлява 58% от одобрените с годишния бюджет средства за тези дейности.

Очевидно е, че при този обществено значим проблем едва ли е възможно да не се доставят договорените количества лекарства и медицински консумативи.

Сподели в: