Върни се горе

Днес, 6 ноември, на второ четене в Народното събрание депутатите приеха Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането. С него за първи път в българското законодателство се въвеждат мерки за контрол върху качеството и безопасността на кръвта и кръвните съставки. Предвижда се незабавно подаване на информация в Националния център по хематология и трансфузиология за всяка нежелана реакция или възникнал инцидент, свързан с даряване, диагностициране, преработка, съхранение и употреба на кръв и кръвни съставки.

Със Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането се въвеждат правила за извършване на дейности по трансфузионна хематология на всички нива на кръвонабиране и обработка на кръвта и кръвните съставки, които до този момент нямат уредба в българското право или са регламентирани с подзаконови нормативни актове.

Основният принцип за доброволност на даряването на кръв е запазен и усъвършенстван. Въведен е принципът на доброволно информирано съгласие при даряване на кръв и кръвни съставки, като на дарителите се предоставя информация на достъпен език относно необходимостта от даряване на кръв, промените, които настъпват в организма след кръводаряването, достъп до резултатите от медицинския преглед и лабораторните изследвания, извършени преди даряването.

Законът разглежда по съвременен начин промоцията на кръводаряването като интегрира в извършването на тази дейност Министерство на здравеопазването, Българския червен кръст, центровете за трансфузионна хематология, лечебни заведения за болнична помощ, неправителствени организации и религиозни общности.

Законът за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането е в съответствие с европейските стандарти в тази област и извършените промени в трансфузионната хематология у нас. В периода 1998 – 2001 г. в страната са реконструирани и модернизирани пет трансфузионни центъра. Това са Националният център по хематология и трансфузиология – гр. София и четирите регионални центъра в градовете Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. Центровете са с ясни права и задължения при осъществяване на дейностите по трансфузиология, с оглед гарантиране качеството и безопасността на кръвта и кръвните съставки, прилагани в лечебния процес.

Политиката на Министерството на здравеопазването е насочена към осигуряването на кръв и кръвни продукти в достатъчно количество и с качество, отговарящо на строгите международни критерии.

На 7 октомври министърът на здравеопазването Славчо Богоев откри есенната Национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване “Капка по капка – живот”. Основната цел на кампанията е да популяризира значимостта на идеята за безвъзмездно и доброволно кръводаряване като акт на хуманност, солидарност, благотворителност и щедрост.

Осигуряването на достатъчно количества кръв и кръвни компоненти е от изключително значение за живота и здравето на хората у нас. Страната ни изпитва остра необходимост от увеличаване броя на кръводарителите. Ежедневното кръвопреливане за много деца, родилки и болни хора е равнозначно на спасяване и поддържане на живота им.

В България кръвонабирането, преработката, диагностиката, контролът, съхранението и разпределянето на кръвта и кръвните компоненти са съобразени с европейските стандарти, които гарантират тяхната безопасност и качество. Гарантирана е и своевременната им доставка до всички лечебни заведения.

Състоянието на кръводаряването през последните 10 години е тревожно. Броят на кръводарителите е намалял с 32%. Безвъзмездните кръводарители през миналата година са 136 664 - с 2115 по-малко от тези през 2001 г., т.е. средният прираст за страната е отрицателен -2%. Средно за страната кръводарителите са 18 на 1000 души население, като в някои райони са под 10 на 1000. Препоръката на СЗО е 50 на 1000 души население.

Министерството на здравеопазването подпомага дейността на центровете и отделенията по трансфузионна хематология чрез ежегодни доставки на всички необходими консумативи, пластмасови сакове за кръвовземане и тестове за диагностика.

Законът за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането влиза в сила след публикуването му в Държавен вестник. Той отменя досега действащия Закон за кръводаряване и кръвопреливане.

Сподели в: