Върни се горе

Конкурси за управители или изпълнителни директори на осем лечебни заведения ще бъдат обявени в близко време, съобщи министърът на здравеопазването Славчо Богоев по време на парламентарния контрол днес, 19 март, в отговор на питане от народния представител Йордан Бакалов относно провеждането на конкурси за управители на болници

През 2000 г., съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения съществуващите публични здравни заведения за болнична помощ, диспансерите и болничните диагностично-лечебни структури към висшите медицински училища бяха преобразувани в лечебни заведения - еднолични търговски дружества със 100% държавно участие и в акционерни дружества със смесено държавно и общинско участие, припомни министър Богоев.

Правата на държавата в едноличните търговски дружества се упражняват от министъра на здравеопазването. Със заповедта за преобразуване той определя съответно управителя при едноличните дружества с ограничена отговорност /ЕООД/ или състава на съвета на директорите при едноличните акционерни дружества /ЕАД/. От своя страна, на първото си заседание съветът на директорите избира изпълнителен директор на лечебното заведение.

Министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата и върху 51% от капитала в преобразуваните лечебни заведения – акционерни дружества с държавно и общинско участие. Общините от съответната област разпределят помежду си като акционери 49% от капитала на лечебното заведение съобразно населението, което живее на територията им.

В закона са посочени условията, на които трябва да отговаря управителят, (изпълнителният директор) на преобразуваните лечебни заведения. Тази длъжност може да заема само лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно стоматология и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

Съгласно закона управителите и изпълнителните директори на държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, които са еднолични търговски дружества, се определят от собственика след конкурс.Условията и редът за провеждането му се регламентират с наредба на министъра на здравеопазването. Провеждането на конкурсите за възлагане на управлението на лечебните заведения – еднолични търговски дружества се извършва по реда на Наредба № 9 от 26.06.2000 г.за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

Към момента министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата в 42 лечебни заведения – еднолични дружества със 100% държавно участие, и в 26 лечебни заведения – акционерни дружества с държавно и общинско участие.

В отговора си министър Богоев обърна внимание, че в Закона за лечебните заведения е предвидено чрез конкурс да се определят управителите и изпълнителните директори само на лечебните заведения - еднолични търговски дружества. От това следва, че изпълнителните директори на 26-те лечебни заведения – акционерни дружества с държавно и общинско участие, не се избират чрез конкурс. Те се избират от общото събрание на акционерите и трябва да отговарят на посоченото условие в закона за образователна степен и квалификация.

От 42-те лечебни заведения, които са еднолични дружества със 100% държавно участие, чрез конкурс са избрани настоящите управители и изпълнителни директори на 32 болници, съобщи министър Богоев.

За 10 лечебни заведения управителите, респективно изпълнителните директори са назначени до провеждане на конкурс, а такъв не е проведен или е бил неуспешен.Като пример за неуспешни досега конкурси министърът посочи конкурсите в специализираните болници за рехабилитация в Китен и Котел. В тези две лечебни заведения конкурсната процедура е провеждана по няколко пъти, без да се яви кандидат или без да бъде избран кандидат от явилите си, който да отговаря на всички условия на наредбата.

Управителите на други 3 лечебни заведения са освободени по собствено желание или други причини в началото на 2004 г. На тяхно място са назначени нови управители до провеждане на нов конкурс. Той ще бъде обявен в близко време.

Само за 5 лечебни заведения изпълнителните директори, респективно управителя, са назначени до провеждане на конкурс, а такъв не е проведен в един по-продължителен период (около и повече от една година). Това са “Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” ЕАД, София, "Многопрофилната болница за активно лечение - Плевен" ЕАД, “Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания” ЕАД, София, “Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Марина” ЕАД, гр. Варна и “Специализирана болница за рехабилитация - Марикостиново” ЕООД. Причините за закъснението на конкурсните процедури за тези лечебни заведения са от различен характер, главно организационни, посочи министър Богоев. За тях също ще бъде обявен конкурс в близко време, каза той.

В болниците с държавно участие в системата на МЗ има само двама прокуристи, съобщи още министър Богоев. В единия случай след няколко проведени неуспешни конкурса няма избран кандидат, а в другия случай избраният чрез конкурс изпълнителен директор е станал народен представител. Възможността за прокурист е предвидена в Търговския закон. Тя се използва по изключение и като временно решение само когато оперативното управление на лечебното заведение е затруднено или възпрепятствано, поясни министърът.

Посочвайки тези факти, министър Богоев заяви в парламента, че при провеждането на конкурси за изпълнителни директори и управители не е нарушен Законът за лечебните заведения.

Сподели в: