Върни се горе

Приключи проверката на Тъканна банка “Остеоцентър България” ЕАД – София, разпоредената от министъра на здравеопазването Славчо Богоев във връзка с публикации в пресата.

Проверката бе осъществена от експертна комисия от Изпълнителната агенция по трансплантация. Тя имаше за цел да установи спазването на условията и реда за даване съгласие на някой от близките на починал човек за вземане на тъкани и клетки с цел присаждане; разпределението на преработените биоматериали в трансплантиращите болници; взетите мерки за опазване на личните данни на покойния и анонимността на неговите близки.

Комисията установи, че Тъканна банка “Остеоцентър България” притежава необходимите стандартни оперативни процедури. Тези стандартни оперативни процедури, изискванията на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и подзаконовата нормативна уредба се спазват от служителите на лечебното заведение.Едновременно с това бяха констатирани технически пропуски при оформянето на донорските досиета. Тъканна банка “Остеоцентър България” притежава система за вътрешен контрол, касаеща спазване на всички дейности, включително и процедурата за получаване на съгласие за взимане на тъкани и клетки след смъртта.

При проверката не бяха намерени документирани факти за осъществяване на възмездна сделка с предмет тъкани за трансплантация или предлагане на материална облага с цел осигуряване на тъкани и клетки от страна на Тъканна банка “Остеоцентър България”.

Лечебното заведение има изградена система за гарантиране сигурността на личните данни и разработен механизъм за обратна връзка с близките на покойния, последващ процедурата по вземане на тъкани за трансплантация.

Комисията установи, че няма завършена система за крайно предлагане на алографт-продукти, както и за популяризиране на приложението им от лечебните заведения, които притежават разрешение за дейност по трансплантация. Утвърденият досега ред предвижда предоставянето на алографт-продукти на лечебните заведения по тяхно искане. До момента Тъканна банка “Остеоцентър България” е удовлетворила всички заявки от лечебни заведения.

За премахване на констатираните технически пропуски, ИАТ препоръчва на Тъканна банка “Остеоцентър България” да засили вътрешния контрол върху дейността на координаторите по донорство и координаторите по психологическо осигуряване, като стриктно спазва изискванията за водене на документацията, включена в донорските досиета. Освен това, въпреки че законът изрично не поставя такова изискване, Тъканна банка ще трябва да разработи и прилага система за активно предлагане на алографт-продукти и популяризиране на дейността по използването им от лечебните заведения, които притежават разрешение за дейност по тъканна трансплантация.

Сподели в: