Върни се горе

На 10-11 март 2004 г. (сряда и четвъртък) в София ще се проведе Национална конференция “Здравното образование в българското училище”.Конференцията се организира от Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката и Програмата за развитие към ООН и се финансира от съвместен проект на Министерството на здравеопазването и Програмата за развитие към ООН «Изпълнение на Национална стратегия по ХИВ/СПИН» и Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» на Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

По време на конференцията експерти в областта на здравното образование, лекари, представители на научните среди и неправителствения сектор, ученици и педагози ще дискутират основните насоки и стратегии за въвеждане на съвременно здравно образование в българското училище. То трябва да е насочено към придобиване на знания и умения за здравословен начин на живот, вземане на правилни решения от младите хора и изграждане на адекватно отношение към здравните и социални проблеми на настоящия век. Ще се обсъди необходимостта от въвеждането на здравно образование и добри практики в областта на промоцията на здраве.

През следващите две години Министерството на здравеопазването ще отдели над 800 000 щатски долара за поетапно въвеждане на здравно образование в българските училища. Тези средства се осигуряват по линия на Програмата «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН», финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Със средства на Програмата ще бъде подкрепено създаването на Център за здравно образование, чрез който ще се подпомогне процесът на развитие на национален екип от обучители на обучители (треньори) по отношение на здравното образование, основано на образователния подход “умения за живот”. Предвижда се Центърът по здравно образование да подпомага създаването на стандарти в областта на съвременното здравно образование, създаването на съвременни здравнообразователни и здравноинформационни материали и учебни помагала. Чрез Центъра ще се координират усилията на различните правителствени и неправителствени организации в сферата на здравното образование на младите хора и децата във и извън училище чрез метода “обучение на връстници от връстници” на национално и локално равнище.

Осъществяваната програма предвижда да се въведе и подходът “услуги, насочени към младите хора” в здравните и консултативни служби за подрастващи.

Основен приоритет в реализирането на програмата на общинско ниво ще се постави върху развитието на училищни и общински политики за сексуално и репродуктивно здраве. Програмата ще се реализира в 13 общини - Бургас, Варна, Русе, Добрич, Шумен, Велико Търново, Габрово, Плевен, София, Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. В тях ще се изградят локални мрежи от училища, общински институции и неправителствени организации, които ще координират усилията си за промоция на здраве и превенция на ХИВ/СПИН сред младите хора.

Сподели в: