Върни се горе

През 2007 г. здравеопазването ще бъде по-добро, защото средствата в системата са увеличени с 215 млн. лв. С допълнителна субсидия в края на 2006 г. са покрити почти изцяло просрочените задължения на държавните болници, както и голяма част от просрочените задължения на болниците с държавно и общинско участие (областните болници). В здравеопазването няма и не се очаква да настъпи хаос.

Това заяви министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски пред журналисти в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна” в София. Днес, 24 януари, той откри новата ремонтирана част от Клиниката по обща и ендоскопска хирургия на тази болница.

Министър Гайдарски отново подчерта, че през 2006 г. болниците не са натрупали нови задължения. В края на миналата година МЗ е привело допълнителна субсидия на болниците с държавно и с държавно и общинско участие за разплащане на задължения, натрупани до края на 2005 г., което подобри състоянието на болниците и им дава възможност за подобряване на работата им през 2007 г.

Информация за получените допълнителни средства и тяхното разпределение по лечебни заведения министър Гайдарски е представил на министър-председателя г-н Сергей Станишев и на заместник министър-председателя г-жа Емел Етем.

В рамките на възможностите на държавния бюджет с правителствено постановление за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2006 г. за сметка на преизпълнение на приходите по републиканския бюджет, на МЗ са предоставени 39 млн. лв. допълнителни бюджетни кредити, от които 35 млн. лв. са предназначени за покриване на просрочени задължения на лечебните заведения за болнична помощ, натрупани до 31 декември 2005 г.

Освен тези средства за сметка на вътрешни резерви по бюджета на МЗ за 2006 г. за болниците бяха разпределени допълнителни средства в размер на 32 млн. лв. Така общият размер на средствата за разплащане на просрочени задължения за лечебни заведения за болнична помощ, натрупани до 31 декември 2005 г., които се разпределиха в края на 2006 г., е 67 млн. лв.

През 2006 г. МЗ за пръв път отпусна допълнителни средства и на болници, които нямат просрочени задължения, изтъкна министър Гайдарски. По този начин МЗ оцени тяхната добра работа и ги стимулира за подобряване на дейността им. С допълнителния ресурс те могат да покрият текущи плащания на лекарства и консумативи, както и да извършат ремонтни дейности.

Допълнителните средства са разпределени от ръководството на МЗ за лечебните заведения за болнична помощ с преобладаващо държавно участие, като акцентът е върху университетските болници, които са структуроопределящи за системата. База за разпределение на средствата са просрочените задължения на тези болници.

Общият размер на дългосрочните и краткосрочни задължения на лечебните заведения с преобладаващо държавно участие към 31 декември 2005 г. е 185 млн. лв., посочи министър Гайдарски. От тях краткосрочните задължения са 174 млн. лв., или 94% от общия размер.

Задълженията на лечебните заведения за болнична помощ към 31 октомври 2006 г. са 181 млн. лв., в това число просрочените задължения са 71 млн. лв., които за 2004 г. са били редовни задължения, а през 2005 г. са преминали в просрочие.

За лечебни заведения със 100% държавно участие - с просрочени задължения към 30 октомври 2006 г. в размер на 57 млн. лв., допълнително бяха разпределени 55 млн. лв. Това представлява 94,8% от размера на просрочените задължения. В тази група са 35 болници.

За лечебни заведения с 51% държавно участие - с просрочени задължения към 30 октомври 2006 г. в размер на 14 млн. лв., бяха разпределени допълнително 12 млн. лв., които представляват 85,7% от размера на просрочените задължения. Тези пари получиха 13 болници с просрочени задължения и 12 областни болници без просрочия.

С получената допълнителна субсидия за разплащане на просрочените задължения, натрупани до края на 2005 г., лечебните заведения за болнична помощ с преобладаващо държавно участие погасиха 95% от просрочените си задължения.

Сподели в: