Върни се горе

Държавните и общински болници в страната се стабилизират финансово и оптимизират дейността си при повишени изисквания към качеството на оказваните от тях здравни услуги.

Това са тенденциите, които Министерството на здравеопазването отчита на базата на анализ на данните за дейността и финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ през първото шестмесечие на 2006 г. Те бяха представени от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски на пресконференция днес, 30 август.

Отчетените резултати са важен показател за хода на предприетата от Министерството на здравеопазването реформа в болничната система в страната, след като от началото на годината бяха въведени съществени промени във финансирането й.

През първите шест месеца на 2006 г. болниците в страната (държавни и общински) са получили 32,2 млн. лв. приходи повече в сравнение със същия период на 2005 г., или увеличението на средсдтвата им е с 8%. За първото полугодие на 2005 г. Министерството на здравеопазването е привело на болниците допълнителни средства в размер на 34,1 млн. лв. за покриване на техни задължения, каквато субсидия тази година не се изплаща.

За полугодието на 2006 г. в сравнение със същия период на миналата година общите разходи на болниците са намалени с 37 млн. лв., или с 8%. Само държавните болници са намалили разходите си с 11%.

В резултат на предприетите от Министерството на здравеопазването и болничните ръководства мерки, през първото полугодие на 2006 г. държавните болници не генерират нови задължения. Няма тенденция за увеличаване на задълженията им спрямо миналата година.

МЗ отчита, че болниците нямат собствен ресурс, с който да изплатят натрупаните досега задължения от предишните 2002, 2003, 2004 и 2005 години. Затова МЗ търси нови начини и възможности за погасяване на тези стари дългове.

Данните за дейността на болниците през изминалото шестмесечие сочат и че болниците използват интензивно легловия фонд и снижават средния престой. Тази тенденция показва оптимизиране на дейноста на болниците и повишаване на нейната ефективност, като ще има благоприятно въздействие върху тяхното финансово състояние.

В продължение на политиката си за подобряване на болничната помощ и за гарантиране на гражданите на по-добро медицинско облслужване, МЗ работи по създаването на съвременна Национална здравна карта, която ще е съобразена с европейски изисквания за достъп на гражданите до здравна услуга и за нейното качество.

ПРИХОДИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ:

(първо полугодие)

2006 г.

2005 г.

Държавни болници

(ЕАД и АД)

309 млн. лв.

288 млн. лв.

Общински

116,3 млн. лв.

105 млн. лв.

Общо

425,3 млн. лв.

393 млн. лв.

Ръст на приходите за дейност - 32,2 млн. лв., или 8%

 

РАЗХОДИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ:

 

2006 г.

2005 г.

Държавни

(ЕАД и АД)

311,1 млн.

350 млн.

Общински

112 млн.

110 млн.

Общо

423 млн.

460 млн.

Намалението на разходите през 2006 г. е в размер на 37,3 млн. лв., или 8%

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ:

 

Към 31.12.2005 г.

Към 30.06.2006 г.

Държавни

(ЕАД и АД)

185,2 млн.

177,1 млн.

Общински

31,2 млн.

34 млн.

Задълженията на държавните болници намаляват с 8 млн. лв., а на общинските болници се увеличават с около 3 млн. лв.

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БОЛНИЦИТЕ:

2006 г.
2005 г.

Брой преминали болни

718042

691121

Брой болнични легла

35025

36234

Среден престой на 1 болен

7 дни

8 дни

РАБОТЕЩИ В БОЛНИЦИТЕ

2006 г.

2005 г.

Общо

36098

37171

От тях:

- висш медицински персонал

7616

7 953

- среден медицински персонал

15849

16225

- други

12633

12963

ЗАПЛАТИ В БОЛНИЦИТЕ:

През първото полугодие на 2006 г. са изплатени:

Общо средства за заплати и осигуровки

96,9 млн. лв.

От тях:

- висш медицински персонал

37,1 млн. лв.

- среден медицински персонал

38 млн. лв.

- За друг персонал

21,7 млн. лв.

Средна работна заплата

(общо за държавните и общински болници)

447 лв.

От тях:

- На висшия медицински персонал

812 лв.

- На средния медицински персонал

400 лв.

- На друг персонал

287 лв.

Сподели в: