Върни се горе

Във вторник, 31 януари, в Министерството на здравеопазването публично бяха отворени офертите за участие в откритата процедура за доставка на скъпоструващи лекарства по реда на Наредба № 34 на МЗ за нуждите на 2006 г.

За първи път офертите се отварят публично, което е в израз на политиката на МЗ за постигане на по-голяма прозрачност при организацията и провеждането на търговете и като цяло в дейността на министерството. По този начин се осъществява и общественият контрол от страна на неправителствените пациентски организации, медиите и всички заинтересовани страни.

За участие в търга от фирмите-кандидатки са подадени 55 оферти.

Със заповед от 31 януари министър Гайдарски определи 7-членна комисия с председател д-р Копринка Ченкова, началник отдел „Медицински дейности” в МЗ. Комисията трябва да разгледа подадените документи и да класира фирмите в срок до 10 работни дни.

Пликът с офертите на кандидатите се отварят по реда на тяхното подаване. Пликът съдържа два други плика. В плик №1 са документите да допустимост на офертата до участие в класирането (документи относно търговско-правния статут на кандидата, относно финансово-икономическото му състояние, документи относно техническите възможности за изпълнение на поръчката и др.). Плик №2 съдържа ценовите оферти на фирмите-кандидатки.

Съгласно утвърдената от министъра на здравеопазването тръжна документация единствен критерий за оценка на офертите е предложената единична цена, като участникът, предложил най-ниска цена, се определя за изпълнител на обществената поръчка. С въвеждането на този единствен критерий за оценка при класирането ние защитаваме обществения интерес, тъй като по този начин се изключва възможността за въвеждане на допълнителни изисквания, които биха породили съмнения за субективен избор, коментира заместник-министърът на здравеопазването д-р Емил Райнов.

При стартирането на процедурата д-р Райнов заяви, че чрез въведения нов ред за лекарствоснабдяване през 2006 г. МЗ ще осигури повече количества лекарства за повече пациенти, като подчерта, че няма диагноза, която да остане без медикамент.

С приетата през ноември 2005 г. Наредба № 34 на МЗ, по реда на която се провежда търгът за доставка на лекарства за 2006 г., се въведоха ясни и точни критерии, условия и правила за включване на заболявания и лекарства за тяхното лечение, заплащани от бюджета на МЗ, ред при изразходването на обществените средства и засилен контрол по отчитането на разходите. Целта е да се повиши ефективността при използване на обществените средства за скъпоструващи лекарства и в рамките на определения бюджет да се гарантира лечението на повече болни, при спазване на изискванията на съвременните терапевтични схеми.

С промените в реда за доставка на лекарствата до лечебните заведения и засилването на контрола по разпределението и отпускането им гарантираме, че всеки пациент ще получи необходимите му лекарства, заяви д-р Райнов. От тази година МЗ въвежда поименно отчитане на изписаните и отпуснати лекарствени продукти не само за скъпоструващите (както досега), а за всички лекарствени продукти по наредбата. Чрез системата „Онконет” МЗ ще има оперативна информация за всеки конкретен човек и за всяко конкретно лекарства, за нуждите на пациентите във всички лечебни заведения, крайни получатели. Така ще даде възможност при необходимост да се отпускат допълнителни количества или да се преразпределят наличните.

За първи път списъкът с лекарствени продукти, които се осигуряват по реда на наредбата, се структурира в две части - за базисно лечение и за скъпоструващо лечение по критерии, определящи строги правила за започване на лечението, неговата продължителност и прекратяването му. След всеки етап от терапията ще се анализира степента на подобрение, като по този начин се цели по-добре да се отчита ефектът от лечението.

Сред основните нови моменти в лекарствоснабдяването през тази година е и условието, че МЗ ще заплаща само за лекарства, които се покриват от обществен фонд на поне 3 от определените 8 референтни страни (Словения, Гърция, Чехия, Полша, Словакия, Румъния, Унгария, Латвия).

Нов момент е и въвеждането на максимална стойност на единица лекарствено вещество за съответната лекарствена форма, над която стойност МЗ няма да заплаща. По този начин се очаква да се получи намаление на цените на лекарствата, заплащани със средства от държавния бюджет, което ще даде възможност в рамките на определения бюджет да се закупят повече лекарства за повече болни, подчерта заместник-министърът д-р Райнов. Така например, от договорените през 2005 г. 170 лекарствени продукти (по международно непатентно наименование) 95 са с по-високи стойности от изчислената по методиката максимална стойност на базата на цените в референтните страни (като Gemcitabin , Goserelin , Idarubicin , Irinotecan и други). С включването в позитивния лекарствен списък и в спесификацията за търга на генерични продукти цените на някои медикаменти са спаднали повече от 3 пъти, каза д-р Райнов.

С изработената за търга спецификация с 15-20 до 30% са увеличени количествата на лекарствени продукти за базова терапия . По този начин ще се осигури лечение на по-голям брой пациенти, които ще бъдат лекувани в по-ранен стадий на заболяването. Останалите лекарствени продукти са запазени на нивата от тази година. Количествата лекарства, респективно броят терапевтични курсове, са съобразени с броя болни по локализации. Спазени са пропорциите при определяне на количествата лекарства, респективно броят на терапевтични курсове за лечение на първа (базово лечение), втора и т. н. линия. При изготвяне на спесификацията са определени количества за отделните локализации, като освен базовата терапия са изведени терапевтичните линии за продължаване и смяна на терапията, съобразно стадия и развитието на заболяването, както и са предвидени терапевтични възможности при известни противопоказания към основните схеми на лечение. Спазен е алгоритъмът на лечение, заложен в националните стандарти.

Увеличени са количествата лекарства за деца. Въведена е отделна квота заспецифични лекарствени форми, подходящи за тях (например, лекарствени форми за деца след трансплантация).

Сподели в: