Върни се горе

Представители на ромското малцинство, обучени в рамките на проект „Подобряване на достъпа до здравни грижи на ромски жени и деца”, ще получат сертификати за здравни медиатори в петък, 12 януари. Церемонията ще се проведе от 14.00 ч. в зала „Адакта” на хотел „Рила”.

Проектът „Подобряване на достъпа до здравни грижи на ромски жени и деца” цели да се подобри достъпът до здравни услуги и тяхното качество за уязвимите социални и етнически групи, като акцентът е върху майчиното и детското здравеопазване. Той се изпълнява от консорциум, който включва „КЕЪР – Холандия”, фондация „КЕЪР Интернешънъл - България“ и фондация „Здравни проблеми на малцинствата“. Финансира се по Програма „Матра“ на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия. Проектът стартира през август 2005 г. и ще приключи през юли 2008 г.

В церемонията по връчването на сертификатите ще участват Негово Превъзходителство Вилем ван Ее, посланик на Кралство Нидерландия в България, представители на Министерството на здравеопазването, на министерството на труда и социалната политика, здравни медиатори и регионални координатори по проекта.

В рамките на проекта за пръв път в България бе организиран подбор на 16 роми медиатори от селските райони, които бяха обучени по утвърдена от Министерството на здравеопазването програма. Положилите успешно изпит ще получат сертификати, чрез които ще имат възможност да практикуват професията здравен медиатор.

За периода 2003–2006 г. при изпълнението на три проекта по същата програма са обучени и сертифицирани 84 здравни медиатори. Благодарение на усилията на Министерството на здравеопазването, на Министерството на труда и социалната политика, на Дирекцията по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет и на неправителствените организации, работещи в тази сфера, се очаква през 2007 г. 60 здравни медиатори да бъдат назначени на работа към общините, като финансирането ще става през общинските бюджети. В хода на реализацията на проекта длъжността на здравния медиатор бе представена в ромската общност, пред общопрактикуващите лекари, здравните и социалните институции, местната власт.

Сравнително новата за България професия „здравен медиатор” осигурява възможности за най-ефективна връзка между предоставящите здравни услуги и хората от уязвимите социални групи, както и за съвместни действия със структурите на системата на здравеопазване (регионалните центрове по здравеопазване и регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве).

Подготовката на здравни медиатори е част и от проекта по Програма ФАР „Образователна и медицинска интеграция на уязвими малцинствени групи със специален фокус върху ромите”, чиято реализация започна през юни 2006 г. Една от дейностите по него е свързана с разработването на програма за обучение на студенти в медицинските университети и колежи за по-успешна работа с лица от ромски произход, както и на учебна програма за образование на медиаторите в медицинските колежи.

На срещата по проекта в петък ще бъде представено и социологическо изследване на тема „Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България”.

Резултатите от него позволяват да се очертае обективно и ясно специфичният социален и здравен профил на ромите във всяко населено място, нуждите и потребностите на общностите по места. То ще служи за отправна точка и предпоставка за ефективното осъществяване на планираните по проекта дейности, за бъдещата работа на здравните медиатори, а така също и за подобряване дейността на общопрактикуващите лекари, медицинския персонал, местните здравни и социални институции, общините и областните управи.

Подобряването на достъпа и повишаването на качеството на медицинските услуги за всички граждани на страната е една от стратегическите цели в политиката на Министерството на здравеопазването. Особено внимание се обръща на хората от уязвимите социални и етнически групи, на подобряването на тяхното здравно състояние и здравно обслужване.

Министерството на здравеопазването реализира Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, която бе приета от Министерски съвет през септември 2005 г.

Чрез своите структури - регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ) и регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), МЗ провежда редица дейности, насочени към повишаване на здравните знания за предпазване от най-разпространените заболявания и осигуряване на достъп до здравна информация на хората от уязвимите етнически групи. Имунизационните кабинети към РИОКОЗ извършват необходимите имунизации на децата, които нямат личен лекар. Организират се беседи и разговори с младите хора от ромски и турски произход на теми, свързани с отглеждане на децата, предпазване от нежелана бременност и полово предавани инфекции, преодоляване на широко разпространените рискови фактори като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и употреба на наркотични вещества. Тези дейности се реализират съвместно с неправителствени организации и със съдействието на лидерите на съответната общност.

Сподели в: