Върни се горе

  От изолация към социална интеграция

   Всяка година 7 април се отбелязва като Световен ден на здравето. През 2001 година Световната здравна организация посвети 7 април на психичното здраве. Психичните болести попадат в първите пет места в общата класация на болести, които отнемат години от пълноценния живот на хората. По данни на Световната здравна организация от всички обществените щети, понесени от човечество поради инвалидизиране, 25% се падат на психичните болести.

   В България емоционалните разстройства са масови, но непризнати. Те влошават качеството на човешкия живот, но все още тяхната социална цена се пренебрегва. Изграждането на нова система за психиатрични грижи е един от основните приоритети на Правителството на Република България и е част от Правителствената програма “България 2001”. Националната програма за психично здраве поставя акценти върху структурни изменения, промяна на управлението, квалификация и преквалификация на заетите в системата за работа в нова организационна среда и от позиции на нови професионални роли.Кое наложи създаването на Националната програма за психично здраве?Досега съществуващият модел на психиатрично обслужване “стационар-диспансер” изисква осъвременяване, а изградената мрежа от заведения не отразява регионалните нужди. Липсва система за оценка на ефективността.Някои от основните принципи, залегнали в Програмата са доставяне на грижи в дома на болния, въвеждане на модерни медицински технологии, създаване на предпостваки за зачитане на човешките права на психично болните чрез интегрираране на ценностите на гражданското общество в регламента и правилата на дейността на психиатрията и създаване на процедури за контрол над съблюдаването на етичните принципи и човешките свободи в практиката на обслужването.

   Най-важните задачи, залегнали в Програмата са създаване на организационна база; процедури и правила за модерно психиатрично обслужване; интегриране на психиатричната помощ към лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ чрез набор психиатрични услуги в пакета на лекарите, осигуряващи първична медицинска помощ; създаване на места за дневни грижи за лица със социална дисфункция; разкриване на психиатрични отделения в болнични лечебни заведения; обучение на общопрактикуващи лекари за работа с рискови случаи; изграждане на структури за жилищно устройство – хосписи, домове за медикосоциални грижи; изработване на нормативна база за правата на психиатричния пациент.

   Психиатричната реформа ще се осъществи на два етапа - начален с продължителност една година и етап на изпълнение за срок от 4 години. Финансирането на Програмата ще се осъществява целево от Републиканския бюджет. За едногодишния период 2001 – 2002 г. Програмата ще усвои 400 хиляди лева. За следващия 4 годишен период се предвиждат суми от порядъка на 1 милион лева годишно. Освен от Републиканския бюджет ще се привличат средства от външни източници, като се водят преговори с Германия и Холандия.

   Обновен център за спешна медицинска помощ отваря врати в София

   София, 3 април 2001г. – Министърът на здравеопазването д-р Илко Семерджиев откри днес Центъра за спешна медицинска помощ - София област. Строителството е финансирано от Световната Банка по линия на правителствения проект “Преструктуриране на сектор здравеопазване”.

   Около един милион лева са инвестирани в Центъра за спешна медицинска помощ – София област за извършване на ремонтни дейности, оборудване, санитарни автомобили и обучение на персонала. Центърът включва в структурата си 13 филиала, разположени на територията на Софийска област – София област, Ботевград, Самоков, Ихтиман, Пирдоп, Елин Пелин, Костенец, Правец, Етрополе, Костинброд, Сливница, Своге и Годеч. В ЦСМП София област работят 20 екипа на една работна смяна, четири от които са реанимационни. Чрез инвестициите в системата за спешна медицинска помощ се цели подобряване на качеството на обслужване и условията на труд и достигане на европейските стандарти в тази област.

   Преструктурирането и подобряването на системата за спешна медицинска помощ в страната е един от приоритетите, залегнали в актуализираната програма на Правителството “България 2001”. Световната Банка подпомага този процес чрез първия си проект на стойност 26 милиона щатски долара за “Преструктуриране на сектор здравеопазване”. Общо 10.7 милиона щатски долара са инвестирани в системата за Спешна медицинска помощ в страната, като са реконструирани и оборудвани общо 143 обекта.

   “Инвестициите в спешната медицинска помощ са инвестиции в сигурността и спокойствието на всеки един български гражданин. Чрез тях се стремим да направим всичко възможно, за да подобрим условията на труд на работещите в системата и да подпомогнем повишаването на тяхната квалификация, а от там и оказването на навременна и качествена помощ на всички нуждаещи се.”, каза д-р Илко Семерджиев.

   Следващата седмица министър Илко Семерджиев официално ще открие Центъра за спешна медицинска помощ в гр. Смолян и филиала в гр. Доспат.

Сподели в: