Върни се горе

На днешното си заседание, Министерският съвет прие Постановление за изменение на Наредбата за определяне на Позитивен лекарствен списък в Република България. Критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък са определени с Наредба, приета с ПМС №81 от 2003 г. Списъкът се актуализира ежегодно в съответствие с утвърдените правила за лечение, фармако-терапевтичните ръководства, националните медицински стандарти или методически указания, утвърдени от министъра на здравеопазването.

Заявленията за включване, изключване или промяна на показанията, по които лекарствен продукт по международни непатентни наименования (INN)  е включен в Позитивния лекарствен списък, се подават до Комисията по Позитивния лекарствен списък от притежателя на разрешението за употреба на съответния лекарствен продукт или от упълномощен негов представител до 31 май на съответната календарна година.

До 31 май 2007 г. в Комисията по Позитивния лекарствен списък са постъпили 600 заявления за включване на нови лекарствени продукти, от които са одобрени 577, и 530 заявления за административна промяна на лекарствени продукти.

Актуализираният Позитивен лекарствен списък включва 577 нови лекарствени продукти. В него влизат нови генерични продукти за лечение на злокачествени заболявания с международните непатентни наименования Оксалиплатин, Иринотекан, Викалутамид, Анастрозол и др. Включени са и нови оригинални продукти, регистрирани по централизирана процедура в Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА), за лечение на вътрешноболнични инфекции, хепатит С, СПИН, астма и сърдечносъдови заболявания. Тази година в списъка влизат и комбинирани хипертензивни лекарства, доказали своите предимства по отношение на монотерапията.

Позитивният списък включва лекарствени продукти, които се прилагат за ефективна профилактика и лечение на заболявания, водещи до висока заболеваемост и болестност, заболявания с висок дял на болестносвързаната смъртност, неработоспособност и инвалидност, инфекциозни и паразитни заболявания, представляващи значителен риск за общественото здраве, заболявания при деца,  бременни и редки заболявания.

Списъкът е изготвен по фармакологични групи със съответните международни непатентни наименования (INN) на лекарствата, с разрешените им за употреба дозови форми, които задоволяват здравните потребности на населението и се подбират съобразно доказателства за качество, ефективност, безопасност и фармако-икономически показатели.

За годишната актуализация на позитивния лекарствен списък производителите или техни упълномощени представители предоставят в края на всяко тримесечие в Министерството на здравеопазването информация за продадените на търговците на едро лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, в брой опаковки със съответната цена и общи разходи. Националната здравноосигурителна каса предоставя информация за продадените лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, по различни нива на заплащане, в брой опаковки със съответната цена и общи разходи.

Новият документ е в съответствие с чл. 10 ал. 2 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (ЗЛАХМ).

Сподели в: