Върни се горе

Позитивният лекарствен списък в България за 2007 г. включва 3982 лекарствени продукта, или с 354 повече в сравнение с Позитивния лекарствен списък за 2006 г. Актуализираният списък бе утвърден от Министерския съвет на заседанието му днес, 21 декември.

В съответствие с Наредбата за критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък, са постъпили 547 заявления за 775 лекарствени продукта. От тях за включване в позитивния лекарствен списък за 2007 г. кандидатстват 454 лекарствени продукта, а при 321 се отразяват промени. Комисията е взела решение и прави предложение 104 от заявените лекарствени продукти да не бъдат включени в Позитивния лекарствен списък, като в уведомителни писма са изложени подробно мотивите за отказа.

Позитивният лекарствен списък е списък с лекарства, изготвен по фармакологични групи, със съответните международни непатентни наименования (INN), с разрешените им за употреба дозови форми, с които се задоволяват здравните потребности на населението. Продуктите се определят за включване съобразно доказателства за качество, ефективност, безопасност и фармако-икономически показатели. Въз основа на него се определя списъкът на лекарствата, които Националната здравноосигурителна каса заплаща частично или напълно, както и лекарствата за скъпоструващо лечение, осигурявани по реда на Наредба №34 на Министерство на здравеопазването. МЗ и НЗОК нямат право да заплащат лекарствени продукти, които не присъстват в Позитивния лекарствен списък на България.

Позитивният лекарствен списък включва лекарствени продукти, които се прилагат за ефективна профилактика и лечение на заболявания, водещи до висока заболяемост и болестност, заболявания с висок дял на смъртност, неработоспособност и инвалидност, инфекциозни и паразитни заболявания, представляващи значителен риск за общественото здраве, заболявания при деца и бременни, редки заболявания. Няма заболявания, за които да липсват лекарства в списъка. В него са включени лекарства за всички социалнозначими заболявания, за които МЗ и НЗОК заплащат.

Списъкът се актуализира всяка година в съответствие с утвърдени правила за лечение или фармако-терапевтични ръководства. За изготвяне на годишната актуализация на Позитивния лекарствен списък производителите или техни упълномощени представители предоставят в края на всяко тримесечие в Министерството на здравеопазването информация за продадените на търговците на едро лекарствени продукти, включени в списъка, в брой опаковки със съответната цена и общи разходи. Националната здравноосигурителна каса предоставя в МЗ информация за продадените лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, по различни нива на заплащане в брой опаковки със съответната цена и общи разходи. Заявленията за включване, изключване, промяна на показанията, по които лекарствен продукт по INN е включен в списъка или промяна в обстоятелствата, вписани в списъка, се подават в Комисията по Позитивния лекарствен списък. Заседанията на Комисията и обсъжданите лекарствени продукти се обявяват редовно в интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

За първи път Позитивен лекарствен списък в България бе разработен и приет през декември 2003 г. и влезе в сила от януари 2004 г. 

Сподели в: