Върни се горе

Позитивният лекарствен списък за 2006 г., който бе утвърден от Министерски съвет на заседанието му днес, 12 януари, включва 3528 лекарствени продукта, систематизирани в 815 международни непатентни наименования.

Позитивният лекарствен списък е основният регулаторен документ по отношение на разходите за лекарства от обществените фондове. Въз основа на този списък се определя списъкът на лекарствата, които Националната здравноосигурителна каса заплаща частично или напълно, а от тази година - и лекарствата за скъпоструващо лечение, осигурявани по реда на Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването. МЗ и НЗОК нямат право да заплащат лекарствени продукти, които не са включени в позитивния лекарствен списък на Република България.

Позитивният лекарствен списък е списък с лекарства, изготвен по фармакологични групи, със съответните международни непатентни наименования (INN), с разрешените им за употреба дозови форми, които задоволяват здравните потребности на населението. Те се определят по 4 критерия - съобразно доказателства за качество, ефективност, безопасност и фармако-икономически показатели.

Позитивният лекарствен списък включва лекарствени продукти, които се прилагат за ефективна профилактика и лечение на заболявания, водещи до висока заболеваемост и болестност, заболявания с висок дял на болестно - свързаната смъртност, заболявания с висок дял на болестно - свързаната неработоспособност и инвалидност, инфекциозни и паразитни заболявания, които представляват значителен риск за общественото здраве, заболявания при деца, заболявания при бременни и редки заболявания. Няма заболявания, за които да липсват лекарства в списъка . За всички социалнозначими и обществени заболявания, за които НЗОК заплаща, са осигурени лекарствени продукти, включени в позитивната листа.

Списъкът се актуализира всяка година. За включване в списъка за 2006 г. са подадени 380 заявления за 758 лекарствени продукта, систематизирани в 246 международни непатентни наименования ( INN ), от които 44 са нови INN .

Сред нововключените има много нови иновативни лекарствени продукти (нови международни непатентни наименования, регистрирани у нас в края на 2004 и през 2005 г.). Те са основно в областта на онкологията (нови обезболяващи), кардиологията (за хипертония), психиатрията, за новородени с дихателни проблеми, за СПИН.

По-голямата част от нововключените лекарства са генерични продукти (лекарства, за които е изтекла патентната защита). Комисията по позитивния списък е одобрила нови генерични продукти в областта на онкологията, кардиологията, антибиотиците. Тяхното включване ще даде възможност да се осъществява рационална и ефективна национална лекарствена политика, тъй като води до намаляване на цените на лекарствата, заплащани от обществените фондове. Този ще позволи чрез търговете на МЗ за доставки за нуждите през 2006 г. да се осигурят повече лекарства за по-голям брой болни.

Сподели в: