Върни се горе

В извънреден брой на “Държавен вестник”от 29 декември 2003 г. е обнародвано Постановление № 304 на Министерски съвет от 18 декември 2003 г. за приемане на Наредба за определяне на позитивен лекарствен списък в Република България.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

Позитивният лекарствен списък е първият регулаторен списък на лекарствата, който се разработва у нас. Той се основава на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и Закона за здравното осигуряване. Позитивният лекарствен списък е основен инструмент за реализирането на националната лекарствена политика, като въвежда нова регулация, правила и ред в пазара на лекарства в полза на пациентите.

Позитивният лекарствен списък се състои от две части – част “А” по международни непатентни наименования, и част “Б” по търговски наименования на продуктите.

В списъка са включени 2477 лекарствени продукта, или 87% от лекарствата, за които са подадени заявления в Комисията по позитивния лекарствен списък. Няма заболяване, за чието лечение да не е включен медикамент в списъка. С приетия от правителството списък не се редуцират възможностите и достъпът на хората до лекарства и необходимото им лечение.

От януари 2004 г. Министерството на здравеопазването ще започне публична дискусия за оптимизирането на системата на лекарствената регулация у нас. Ще се обсъжда идеята списъкът да бъде променян два пъти годишно (а не един път, както е по действащата нормативна уредба), а комисията по неговото разработване да се институционализира и да работи през цялата година. По този начин лекарствената политика у нас ще стане много по-гъвкава и динамична. Ще се обсъжда и идеята позитивният и реимбурсният списък на НЗОК да се изработват от един орган.

Сподели в: