Върни се горе

В извънреден брой 112 на „Държавен вестник” от 27 декември, четвъртък, е обнародвано Постановление № 321 на Министерския съвет от 21 декември за изменение на Наредбата за определяне на Позитивен лекарствен списък в Република България.

Критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък са определени с Наредба, приета с ПМС №81 от 2003 г. Списъкът се актуализира ежегодно в съответствие с утвърдените правила за лечение, фармако-терапевтичните ръководства, националните медицински стандарти или методически указания, утвърдени от министъра на здравеопазването.
 
Актуализираният Позитивен лекарствен списък включва 577 нови лекарствени продукти. В него влизат нови генерични продукти за лечение на злокачествени заболявания с международните непатентни наименования Оксалиплатин, Иринотекан, Викалутамид, Анастрозол и др. Включени са и нови оригинални продукти, регистрирани по централизирана процедура в Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА), за лечение на вътрешноболнични инфекции, хепатит С, СПИН, астма и сърдечносъдови заболявания. Тази година в списъка влизат и комбинирани хипертензивни лекарства, доказали своите предимства по отношение на монотерапията.
 
В Комисията по Позитивния лекарствен списък са постъпили 600 заявления за включване на нови лекарствени продукти, от които са одобрени 577, и 530 заявления за административна промяна на лекарствени продукти.

Сподели в: