Върни се горе

Целта е да се осигури пълноценен живот на хората с тежки психични заболявания в общността, където те живеят


Реформата в областта на психичното здраве е сред водещите приоритети на националната здравна политика.Подобряването на психичното здраве чрез въвеждане на съвременните принципи за профилактика и лечение на психичните заболявания е един от основните приоритети в политиката на новия управленски екип на Министерството на здравеопазването.

В съответствие с европейските критерии дейността на МЗ е насочена към подпомагане на прехода от институционализирана психично-здравна помощ към модел на психиатрия в общността, за социалната подкрепа на обществото и участието на хората с психични разстройства по пълноценен начин в гражданския процес.

За реализацията на тази цел МЗ разработва и осъществява туининг проект по програма ФАР, в основата на който е идеята в България да се установи психиатрия в общността вместо психиатрия, основана на болници. На практика хората с психични проблеми се насочват предимно към центрове за психично здраве в общността, които имат много различни услуги: традиционна психиатрична помощ, психосоциална рехабилитация, трудова терапия, защитен дом и т.н.

Пилотният модел - първият дневен център за психично здраве в общността, бе официално открит през април тази година в Благоевград и вече доказва своите предимства като ефективност, икономичност и хуманност. Той е предназначен да обслужва болни с хронични психични разстройства, които в резултат от боледуването си са загубили социалните си умения, уменията си за самостоятелен живот и поради това са изолирани от естествената среда, в която са живели. Оказваните услуги в центъра са насочени основно към социална рехабилитация, като ще бъде осигурена периодична консултация от специалист-психиатър. Подобни центрове има изградени в много от европейските страни.

Благоевградският център е построен в рамките на Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност за страните от Югоизточна Европа съвместно с Европейския офис на Световната здравна организация и Съвета на Европа. Центърът е в основата на изграждането на интегриран модел за психично-здравна помощ, който ще бъде приложен и на национално ниво. По този начин ще се реализира новият модел за работа и медицинско обслужване на хората с психични проблеми – т. нар. “психиатрия в общността”, който на практика представлява същинската реформа в психиатричната помощ. Нейните основни принципи са насочени към хуманизиране на психиатричната помощ – замяна на старите форми на обслужване в специализирани институции с алтернативна система, премахване на изолацията и последващата десоциализация на тези болни, изграждане на психично-здравни служби в общността, борба срещу стигмата и дискриминацията, предлагане на грижи за осигуряване на равноправен живот в естествено обкръжение.

В резултат от дейностите по проекта по Пакта за стабилност у нас бе разработена и Политика за психично здраве и Национален план за действие 2004-2012 г., които бяха утвърдени през миналата година. С влизането в сила от 1 януари 2005 г. на Закона за здравето факт станаха и промените в българското законодателство в областта на психичното здраве, лечението и защитата на правата на хората с психични разстройства.

Реализирането на дейностите, заложени в тези документи, е израз на ангажираността на правителството с решаването на проблемите на психичното здраве в съответствие с европейските критерии в тази област.

Вторият международен проект в сферата на психичното здраве,
чието изпълнение е поверено на България чрез Министерството на здравеопазването и Националния център по опазване на общественото здравеопазването, е “Създаване на регионални мрежи и системи за събиране и обмен на социална и здравна информация”. Той се реализира в осем балкански страни от Югоизточна Европа в рамките на Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност. Това са Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия и Черна Гора, Хърватска. Проектът се финансира от Министерството на зравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция, Световната здравна организация и Институт “Отворено общество”. Първият компонент на проекта е в рамките на 180 000 евро.

Информационният проект цели развиването и въвеждането на компютризиран информационен протокол и система за ефективна клинична и мениджърска работа в центровете за психично-здравни услуги в осемте балкански страни, изградени по проекта “Укрепване на социалното сближаване чрез подобряване на психиатричната помощ в общността в страните от Югоизточна Европа”. Стандартизираният подход ще допринесе за подобряване на качеството на здравното и социално обслужване чрез разширяване и подобряване на дейностите в общността. Информацията относно лечението и рехабилитацията на различни групи психично болни, която ще се събира и анализира ще подпомогне лицата, вземащи решенията в осемте държави в процеса на изпълнение и управление на политиката в областта на психичното здраве. Така Информационната система за лица с психически нарушения, които поради своето заболяване са изложени на риск от социална изолация и дълготрайна маргинализация ще служи като практически инструмент при вземане на решения на регионално, национално и локално ниво.

Информационният проект, който ще подготви локалните условия и екипи за реализацията на информационната система, ще се реализира до май 2006 г., а следващият компонент, който ще въведе в действие информационната система в отделните страни, ще се осъществи в периода юни 2006 – май 2007 г.

Политиката на правителството предвижда във втория етап, след реформата на психиатричните институции, да започнат системни инвестиции в психичното развитие и подобряването на компетентността на българите по въпросите на емоционалния живот. Началото на тази активна политика в областта на психичното здраве е провеждането на изследване за здравето и стреса, което е част от голямата инициатива на СЗО и се провежда в десетки страни с обща методика. То има епидемиологичен характер, обхваща представителна извадка от населението от 5000 души и събира данни за тях чрез структурирано интервю, провеждано в дома на лицето. Събирането на данните ще продължи три години, като 2004 е втората година. Изпълнител на проекта е Националният център за обществено здраве, а полевата работа се финансира по Програмата за психично здраве, осъществявана от Министерството на здравеопазването.

Събраната информация ще позволи да се определи разпространеността на честите психични разстройства, тъй като у нас се води статистика само за тежките психични разстройства от психиатричните болници и диспансери. Лицата с чести психични разстройства никога не търсят помощ от тях. Това именно застави правителството да използва епидемиологичния метод, за да определи размера на проблема. Специален акцент при събирането на данните в изследването е поставен и върху присъствието на насилието в човешките отношения.

С финансиране по проект “Реформа в здравния сектор” на Световната банка започва ремонт на Клиниката по психиатрия в Александровска болница. Проектът е пряко продължение на инвестиционните дейности, свързани с пребазирането на Клиниката по неврохирургия. Заделените средства за реконструкция на сградата са 1,5 млн. евро (без ДДС). Започва проектирането на обекта, като се предвижда строителството да приключи до март 2007 г. Изборът на психиатричното лечебно заведение е допълнително обосновано от факта, че това е една от малкото психиатрии, включени в структурата на многопрофилни болници, което напълно отговаря на концепцията на МЗ за реформа на психичното здраве.

Сподели в: