Върни се горе

България
Проект”Реформа в здравния сектор”
Заем 4565 БУЛ
Световна Банка

Тази Покана за Предварителен подбор следва Основната обява за този проект, публикувана в “Девелопмънт Бизнес” от 16.06.2000 г., подновена на 31.05.2001 г.

1. Правителството на Република България е получило заем от Международна банка за възстановяване и развитие (МБВР)-Световна Банка за финансиране на Реформа в здравния сектор в България и възнамерява да използва част от този заем за извършване подходящи плащания по този Договор.

2. Министерство на здравеопазването отправя покана за подаване на предложения за предварителен подбор на лицензирани компании, които да бъдат включени в списък на поканени за участие в процедура по избор на консултант за извършване на следните консултантски услуги: НАДЗОР НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ”МАЙЧИН ДОМ” ЕАД, ГР. СОФИЯ, ЗА ПРЕБАЗИРАНЕ НА КЛИНИКИ ОТ СБАЛЕНГ “АКАД. ИВАН ПЕНЧЕВ” ЕАД
3. Основните цели на това Задание са:Осъществяване на строителен надзор, съгласно съответните нормативни актове за осигуряване на качествено и в съответствие с договорните изисквания извършване на СРР на обекта.

Срокът за изпълнение на задачата е 8 месеца надзор плюс работи по приемането на обекта.

4. Консултантите ще бъдат избирани съгласно процедурите, описани в Ръководството на Световна Банка - Избор на консултанти от заемополучатели на Световна Банка, 1997 г., ревизирано 1999 г.

5. Консултантите, които кандидатстват, трябва да бъдат юридически и финансови независими субекти, които да представят доказателства за следната квалификация :

Квалификация на фирмата:

• Да е лицензирана за извършване на строителен надзор• Минимум три (3) години професионален опит в областта на строителния надзор• Успешно упражнен строителен надзор на поне три обекта с подобна сложност / сградно строителство или ремонти / в последните 3 г.

Квалификация на персонала:• Надзорник- ръководител на обекта -строителен инженер или архитект с мин. 5 г. стаж по специалността и 3 години стаж в строителния надзор.

• Архитект- мин .5 г. стаж по специалността.

• Специалист ОВ- машинен инженер мин .5 г. стаж по специалността.

• Специалист електро-електроинженер- мин .5 г. стаж по специалността.

• Специалист ВиК- строителен инженер- мин. 5 г. стаж по специалността.

• Конструктор – мин. 5 г. стаж по специалността

• Медицинска технология- мин. 5 г. стаж по специалността

6. Желаещите да участвуват в процедурата да изпратят своите предложения, съдържащи копие от регистрация на фирмата, информация по квалификационните изисквания към фирмата и автобиографии на персонала на адрес /на същия адрес могат да получат и допълнителна информация /:

Д-р Михаела Михайлова

ЗУП-Световна Банка

Бул. “Васил Левски” № 54, ет.5

София – 1000, България

Тел. /Факс: 9889 430

E-mail: pobox@pmu-hsrp.com

Предложенията могат да се изпратят и по факс.

7. Краен срок за представяне на предложенията:04.08.2006 г.

Сподели в: