Върни се горе

От петък, 5 март, в продължение на една седмица – до 12 март, предстои подписването на годишните договори за финансиране през 2004 г. между Министерството на здравеопазването и държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ, съобщи на пресконференция днес заместник-министърът на здравеопазването д-р Петко Салчев.

На основание сключените договори и в съответствие с разпоредбите на Закона за държавния бюджет за 2004 г., Министерството на здравеопазването ще субсидира държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ на база реално извършена дейност, по единна методика и ред, определени от министъра на здравеопазването.

Субсидиите на болниците ще се определят тримесечно на база брой лекувани болни по 17 основни групи (класове) болести, по определени средни разходи за преминал болен.

Определените в методиката средни стойности за заплащане на преминал болен са формирани въз основа на фактическите разходи на лечебните заведения за последните три години, подчерта д-р Салчев. “Ние не остойностяваме и не определяме цени, ние определяме стойностите на база средни разходи за предходен период”, обясни той отново разработването на методиката. Тези стойности, които ще бъдат заплащани на болниците за преминал болен по групите заболявания, включват финансирането на всички дейности в лечебните заведения (диагностични и терапевтични отделения, административно-стопански блок и всички присъщи за дейността на болницата разходи).

Д-р Салчев обори лансираните в публичното пространство твърдения, че не са ясни критериите, по които болниците са разпределени в 5 групи. Заместник-министърът подчерта, че групирането на болниците се основава на Закона за лечебните заведения и е съобразено с определената в закона класификация на болниците според вида на извършваната дейност и териториалния обхват на обслужваното население. По този начин с разработената методика напълно е спазен законът за лечебните заведения, заяви д-р Салчев. Петте групи болници са сравними по критериите функционална специализация и ниво на медицинските технологии.

Болниците, в които има разкрити центрове по хемодиализа и трудови експертни лекарски комисии, ще получават субсидии и за извършен диализен сеанс и за издадено решение. Относно заплащането на диализата отново бе обяснено, че определената стойност за хемодиализа от 51 лв. на диализен сеанс е форма на допълнително финансиране на болниците,в които има разкрити диализни центрове, а не остойностяване на тази дейност. Както и досега, Министерството на здравеопазването ще продължи да снабдява диализните центрове със скъпоструващи медикаменти, консумативи и диализна апаратура. За 2004 г. за доставка на лекарства и консумативи за диализно лечение Министерството на здравеопазването е предвидило 20 млн. лв. Транспортът на пациентите от домовете им до диализните центрове ще продължи да се осъществява по региони от транспортния парк на Центровете за спешна медицинска помощ,за което Министерство на здравеопазването безплатно ги снабдява с необходимите горива. Според експертите на МЗ при запазване на досегашната организация и финансиране на диализните отделения със средства на болниците и централни доставки от МЗ и с допълнителното заплащане по 51 лв. на диализа, новият начин на финансиране цели да подпомогне болниците с разкрити диализни отделения, да подобри тяхното финансиране, възнагражденията на заетия персонал и качеството на лечението на пациентите с бъбречна недостатъчност.

Готов е протоколът на сформираната съвместна експертна група за изработване на критериите за определяне на болниците в рисковите райони, които ще бъдат допълнително финансирани, съобщи още заместник-министър д-р Салчев. Критериите са готови, до края на тази седмица предстои последното им обсъждане, след което министърът на здравеопазването Славчо Богоев ще утвърди критериите и поименния списък на болниците, които ще получат допълнителна субсидия.

В индивидуалните договори, които МЗ ще сключи с всяка болница, точно се определят редът и условията за получаване на субсидията, каза д-р Салчев и отново подчерта, че заплащането ще е според вида и обема на извършената дейност.

Сподели в: