Върни се горе

Пет мобилни кабинета с необходимото медицинско оборудване и два флуорографа получи Министерството на здравеопазването за извършване на прегледи и имунизации на деца и прегледи на здравно неосигурени жители в отдалечени населени места, представители на малцинствените групи в неравностойно положение и по-специално ромите.

Оборудването се предоставя в рамките на проекта по програма ФАР «Образователна и медицинска интеграция на уязвими етнически малцинства със специален фокус върху ромите». Резултатите от неговото изпълнение на този етап бяха представени на пресконференция в МЗ днес, 13 декември.

В нея участваха вицепремиерът, министър на държавната политика при бедствия и аварии и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси г-жа Емел Етем, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и г-н Фернандо Понс Канто, първи секретар на Делегацията на Европейската комисия в България и ръководител на отдел «Политически и предприсъединителни въпроси».

Проектът по Програма ФАР «Образователна и медицинска интеграция на уязвими етнически малцинства със специален фокус върху ромите» е на обща стойност 4,8 млн. евро. Основен получател по него е Националният съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси. Съветът координира дейностите по проекта между Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката, които са крайните получатели. Проектът се изпълнява с административната подкрепа на Дирекция «Етнически и демографски въпроси» на Министерския съвет.

Реализацията на компонент «Здравеопазване» по проекта стартира на 1 юни 2006 г. и ще продължи до 31 януари 2008 г. Дейностите по него са насочени към подобряване достъпа на малцинствените групи до здравните услуги и повишаване на качеството на оказваната медицинска помощ. Целта е и да се подобри системата на превенция и профилактиката в ромските общности, както и да се разшири обхватът на здравноосигурените хора от тези етнически групи.

Осъществяваният проект е в изпълнение на приетата от Министерски съвет през септември 2005 г. Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства. Подобряването на достъпа на всички български граждани до здравни услуги и повишаването на качеството на медицинското обслужване са сред стратегическите цели, заложени от МЗ в проекта за Национална здравна стратегия 2007-2013 г.

Получените 5 мобилни кабинета и 2 флуорографа са на обща стойност 710 000 евро. С тях МЗ ще реализира през 2007 г. пилотна програма за профилактика и диагностика на населението (със специален фокус към ромите) в пет области - София, Враца, Кюстендил, Пазарджик и Ямбол. Програмата обхваща три етапа - прегледи и имунизации на деца от общопрактикуващите лекари, профилактични прегледи на здравно неосигурени лица и прегледи на здравно неосигурени лица от специалисти.

В рамките на проекта се предвижда до края на 2007 г. да се актуализират учебните планове на медицинските университети и колежи чрез обучение на студентите за работа в мултиетническа среда. Предварително ще бъдат подготвени 30 университетски и 28 колежански преподаватели от 5 университета и 14 колежа за преподаване на знания за работа в многоетническа среда и особено с ромската общност. Ще бъдат обучени и 50 души за медиатори между системата на здравеопазване и ромската общност.

Мобилните медицински структури дават възможност да се постигне по-добър ефект при здравното обслужване, като специализираните здравни услуги се доближават до нуждаещите се от тях хора. Това е изводът и от реализираните от МЗ през 2006 г. три програми за профилактични гинекологични прегледи на здравно неосигурени ромски жени. Те бяха осъществени в три области - Бургас, Видин и Монтана. При организирането на прегледите във всяка област бяха мобилизирани усилията на областните управи, общинските администрации, кметовете, кметските наместници, РЦЗ, РИОКОЗ, медиаторите, лидерите на ромските организации. Общо в трите области са прегледани 1111 жени, взети и изследвани са 968 цитонамазки и са проведени 968 вторични прегледи. Прегледите са извършени в подвижен кабинет от специалисти на медицински център от София, с който МЗ има сключен договор. При 5 от жените е установено злокачествено заболяване. Едната от тях е вече оперирана, а за другите е изпратено бързо известие и също са насочени за оперативно лечение. При 14 жени е установена миома на матката, на които е препоръчана операция.

Резултатите от прегледите сочат много ниска здравна култура, на практика не се провеждат профилактични гинекологични прегледи, голяма част от бременните не посещават женска консултация и не се наблюдават редовно от лекар.

Министерството на здравеопазването осъществява още два проекта по Програма ФАР, насочени към подобряване на здравното обслужване на хората от етническите малцинствени групи.

Компонент “Здравеопазване” на проекта по програма ФАР „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствените групи в неравностойно положение със специална насоченост към ромите”, е насочен към промоция на здраве и превантивни здравни услуги за майки и деца от етнически малцинства в неравностойно положение със специален фокус върху ромите. Проектът ще се осъществява в 5 области – Добрич, Монтана, Сливен, Ямбол и Пазарджик, в които ще се реализира програма за първична здравна помощ за жени и деца от уязвими етнически малцинства и програма за ранна диагностика на рака на шийката на матката и рака на гърдата.

За изпълнението на тази цел МЗ предстои да получи 2 мамографа, 2 ултразвукови апарата за провеждане на скринингови прегледи, 4 педиатрични и 4 гинекологични мобилни кабинета. Компонентът предвижда и обучение за здравословно отглеждане на децата, семейно планиране и сексуално здраве.

Третият проект - “Преструктуриране на пилотни многопрофилни болници и развитие на спешна медицинска помощ с цел подобряване на достъпа до здравеопазване за уязвими групи от населението със специален фокус към ромското население”, стартира през май 2006 г. и е на обща стойност 5,4 млн. евро. Той ще се осъществява в продължение на 18 месеца. По него безвъзмездно ще се преструктурират приемните отделения на двете многопрофилни болници в Смолян и Враца. Те ще бъдат оборудвани с апаратура за експресна диагностика и операционни. Ще се закупят реаномобили и подвижни мобилни устройства – лаборатории, ехограф, апаратура за образна диагностика и др. Целта е да се осигури достъп до качествени медицински услуги, включително и спешни, на етнически малцинства, инвалиди и хора, живеещи в отдалечени, труднодостъпни райони. Изпълнението на проекта е насочено към подобряване на качеството на живот на населението чрез намаляване на смъртността, вторичните усложнения и нетрудоспособността, причинени от спешни медицински състояния. Непосредствената цел е разработването на модел на пилотни звена за спешна медицинска помощ в две пилотни области (Враца и Смолян), които да се намират на територията на съответните многопрофилни болници.

За подобряване достъпа на ромите до качествени медицински услуги от голямо значение е ролята на здравния медиатор, който осъществява връзката между медицинските специалисти и хората от ромската общност. До момента от различни неправителствени организации са обучени 86 медиатори от 35 населени места. Със съдействието на Министерството на труда и социалната политика през 2006 г. са назначени на работа 13 медиатори по програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост”. В бюджета за 2007 г. са планирани средства за възнаграждения на около 60 здравни медиатори, като финансирането ще става през бюджета на общините.

Чрез своите структури - регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ) и регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), МЗ провежда редица дейности, насочени към повишаване на здравните знания за предпазване от най-разпространените заболявания и осигуряване на достъп до здравна информация на хората от уязвимите етнически групи. Имунизационните кабинети към РИОКОЗ извършват необходимите имунизации на децата, които нямат личен лекар. Организират се беседи и разговори с младите хора от ромски и турски произход на теми, свързани с отглеждане на децата, предпазване от нежелана бременност и полово предавани инфекции, преодоляване на широко разпространените рискови фактори като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и употреба на наркотични вещества. Тези дейности се реализират съвместно с неправителствени организации и със съдействието на лидерите на съответната общност.

Сподели в: