Върни се горе

Девет деца в страната се нуждаят от непрекъснато лечение с амонапс за коригиране нивото на серумния амоняк. Медикаментозното лечение се провежда с лекарствения продукт Ammonaps, който до месец юни т.г. не е бил сред разрешените за употреба в Република България.

Министерство на здравеопазването съвместно с Изпълнителната агенция по лекарствата, отчитайки важността на проблема в неговия медицински и социален аспект, направи необходимото за регистрацията на този продукт. Той е преминал централизираната процедура за разрешаване за употреба в Европейския съюз. Заявлението от вносителя е подадено на 26 април 2002 г. и продуктът е регистриран и разрешен за употреба в Република България на 20 юни т.г. Предстои регистриране на пределна цена, за което оторизираният представител на производителя, съгласно Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, следва да спази изискванията на Постановление на Министерския съвет №130/13.07.2000 г.

Министър Божидар Финков разпореди целево закупуване на животоподдържащато лекарствено средство амонапс за 9 деца, болни от хиперамониемия, в количество достатъчно за два месеца, след регистрация на цена от фирмата-вносител. Медикаментът е на обща стойност 36 000 лв и неговото заплащане е от бюджета на министерството.

Сподели в: