Върни се горе

Той се изработва на базата на Общоевропейски професионален наръчник и е част от Проект “Развитие на компетенциите и мобилността на сестринските кадри за подобряване на качеството на грижите за болничните пациенти” по Програмата Леонардо да Винчи 2. Проектът е тригодишен и стартира през 2001 г. Той е в пряка връзка с констатацията, направена по отношение на обучението на сестринските кадри в Европа. Проектът обединява 25 партньори, разпределени в 8 пилотни обекта от 7 европейски страни и 7 министерства на здравеопазването.

Програмата и проектът се координират от Обществено здравеопазване – Болници Париж. Програмата е на Европейската общност и допринася за въвеждането на една политика за професионално обучение на ЕС, която подкрепя и допълва дейностите, проведени от страните-членки в областта на образованието и обучението през цялата продължителност на живота.

Втората фаза на тази програма /2000-2006 г./ е насочена към подобряване качеството на професионалното обучение, към иновации и насърчаване на европейското измерение на системите и практиките за професионално обучение посредством международно сътрудничество. Това сътрудничество се осъществява под формата на проекти, подкрепяни от Европейската комисия.

Проектът «Развитие на компетенциите и мобилността на сестринските кадри за подобряване на качеството на грижите за болничните пациенти » е в резултат на предишен проект, свързан с управление на отделения за сестрински грижи. Тази първа разработка, проведена между 1997 и 2000 г от 5 европейски страни, позволи да се изтъкне разнообразието в областта на обучението на сестринските кадри в Европа и определящата роля на тези сестрински кадри за организацията и управлението на отделенията.

Проектът има за цел да се предложат механизми за непрекъснато обучение за сестринските кадри в Европа въз основа на един професионален наръчник за сестрински кадри, разработен от пилотните обекти, участвуващи в проект № 2 и има две големи работни фази. Първата работна фаза e завършила през февруари 2003 г. с разработването на професионалния наръчник за сестрински кадри, определен от осемте пилотни обекта. Тази първа разработка ще бъде представена на колоквиумите, които ще се проведат в различните страни между април и юни 2003 г. У нас такъв колоквиум ще се проведе на 12 май 2003 г. с участието на партньорите от Барселона. Това ще послужи за разработване, въвеждане и оценка на механизмите за базисно или непрекъснато обучение, изградени през наръчника на компетенциите. Разработките, представени на този етап на проекта, ще бъдат допълнени и през 2004 ще бъдат публикувани под формата на ръководство за непрекъснато обучение на сестринските кадри в Европа.

Сестринските кадри са отговорни за организацията и за качеството на грижите във всички европейски здравни заведения. Анализът на ситуациите в различните европейски страни показва, че макар и дейностите на кадрите да са свързани с организационния контекст, те имат сходни елементи.

Обучението на сестринските кадри в 7-те участващи в проекта страни – Белгия, България, Испания, Франция, Унгария, Португалия и Република Чехия, са разнообразни, както по отношение на условията на приема, така и по отношение на продължителността на обучението и изискваните дипломи.

Сподели в: