Върни се горе

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол в системата на Министерството на здравеопазването, одобри Министерският съвет на заседанието си днес, 4 октомври.

Новата тарифа заменя досега действащата, тъй като от приемането й до момента са издадени нови нормативни актове, извършени са промени в съществуващи и са влезли в сила нови регламенти на ЕС, по които органите на държавния здравен контрол започват да издават документи.

Сред новите документи, които ще се издават от органите на държавния здравен контрол, са удостоверение за съответствието на обработката на натурални и изворни води, предназначени за питейни цели (63 лв.); удостоверение за съответствието във връзка с регистриране на географско указание за бутилирана натурална минерална вода (63 лв.) и др.

Тарифата регламентира таксите и за хигиенно заключение за откриване на дрогерия или оптика (63 лв.); становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обекти с източници на йонизиращи лъчения (от 110 до 150 лв. в зависимост от степента на сложност) и становище за унищожаване на лекарства (33 лв.). Друг нов момент са актовете за намаляване, увеличаване или определяне на хигиенно защитни зони (55 лв.).

За издаване на разрешение за пренасяне на тленни останки извън страната се събира такса 13 лв. (10 лв. досега). Запазва се таксата за издаване на сертификат за здравен контрол или освобождаване на здравен контрол на кораб в размер от 230 лв. до 370 лв., в зависимост от бруто регистър тона. За удостоверение за регистрация на обект с обществено предназначение се събира такса 34 лв. (при 26 лв. досега). За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за болнична помощ, диспансер, дом за медико-социални грижи, хоспис тарифата е от 74 до 182 лв. в зависимост от легловата база.

Размерът на всяка такса е определен като са взети предвид необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата, с което е спазен Законът за държавните такси.

Сподели в: