Върни се горе

Национална програма за развитие на лечебна система от метадонови поддържащи програми в Република България 2006-2008 г. бе одобрена от правителството на заседанието му днес, 5 януари.

Тя продължава и разширява започнатите лечебни дейности и цели за намаляване на търсенето на наркотици и ограничаване на здравните и социалните щети вследствие на хронична злоупотреба с наркотични вещества. До момента тези дейности с е реализират чрез приетата от Министерския съвет Национална програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в България 2001-2005 г.

През последните години се наблюдава епидемия на злоупотреба с широк спектър от наркотични вещества, която обхваща сериозна част от младите хора в България. Най-проблемното вещество у нас е хероинът. Годишно 95-97% от търсещите лечение поради наркоманен проблем в специализираните центрове в София са употребявали хероин. Сборната оценка за броя на проблемно употребяващите хероин в България е между 20 - 30 000 души. В последните години техният брой се стабилизира.

Крайно обезпокоителен е проблемът с постоянното нарастване на криминалната активност на младите хора при извършване на различни престъпления, свързани с наркотици. Криминалната активност е най-висока при младежите от 18 до 30 г.

Тези данни и тенденции за злоупотреба с наркотични вещества и свързаните с това здравни и социални вреди обуславят необходимостта от приемане на Национална програма за развитие на лечебна система от метадонови поддържащи програми в страната.

Метадоновото поддържащо лечение е най-широко разпространеният в света лечебен подход при лица с тежка зависимост към опиати. Подкрепено с терапевтични дейности и психосоциални услуги, то е успешна форма на лечение при напреднала степен на зависимост към хероин и други опиати. Доказани са социалните и здравните ефекти от него за намаляване на злоупотребата с наркотици, на криминалното поведение, за намаляване и превенция на разпространението на ХИВ, хепатити В и С и други кръвнопреносими болести.

Стратегическа цел на приетата Национална програма е намаляване на употребата на опиати и свързаните с употребата на наркотици здравни и социални рискове чрез развиването на система от достъпни и ефективни програми за метадоново поддържащо лечение.

Националната програма предвижда да се укрепи капацитетът на програмите за метадоново поддържащо лечение, както и да се развият нови програми за метадоново поддържащо лечение, които осигуряват интегрирането му с психотерапия, консултиране, психосоциални и фамилни интервенции за осъществяване на рехабилитация и ресоциализация на лекуваните пациенти. Целта е да се осигури високо качество на лечебните услуги и работа на лечебните програми в съответствие със стандартите за добра клинична практика. В изпълнение на Националната програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в България 2001-2005 г. вече функционират 5 програми (в София, Пловдив и Варна) с капацитет 770 места. В повечето от програмите съществува “листа на чакащите”, което показва необходимост от разширяване на обхвата на лечението с метадон.

Приоритет при реализацията на новата национална програма е и изграждането на национална мрежа от метадонови поддържащи програми – в Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Велико Търново, Благоевград, София, Перник и други градове. По такъв начин ще се подобри и достъпността на нуждаещи се до програми за метадоново поддържащо лечение. По е кспертна оценка в момента са необходими около 2000 лечебни места в такива програми за София и около 4000 - 6000лечебни места за страната.

За изпълнението на Националната програма за 2006 – 2008 г. ще са необходими около 2,1 млн. лв., които ще бъдат осигурени от републиканския бюджет.

Сподели в: