Върни се горе

На свое заседание днес, 16 ноември, правителството утвърди Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите “Медицина” и “Стоматология” за образователно-квалификационна степен „магистър”.

Новата наредба отразява съвременните европейски и световни тенденции в обучението по двете специалности по регулирани професии от професионални направления “Медицина” и “Стоматология”.

Въвеждат се нови акценти в обучението, усъвършенстват се изискванията към академичния състав, организацията на учебния процес и съотношението между теоретичното и практическото обучение на студентите.

С новата наредба по-пълно се хармонизират изискванията за придобиване на висше образование по специалностите “Медицина” и “Стоматология” за образователно-квалификационна степен „магистър” с директивите на Европейския съюз (93/16/ЕИО и 78/686/ЕИО) за съгласуване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до някои от дейностите в областта на медицината и стоматологията.

Според приетите единни държавни изисквания студентите, изпълнили задълженията си по учебния план, получават диплома за висше образование по специалностите “Медицина” и “Стоматология” за образователно-квалификационна степен “магистър” с професионална квалификация “магистър-лекар”, съответно “магистър-стоматолог”. Дипломите ще дават право да се упражнява професията “лекар”, съответно “стоматолог”.

Провеждането на обучение в съответствие с новата наредба не изисква допълнителен финансов ресурс, тъй като общата продължителност на обучението и общият хорариум за образователно-квалификационната степен “магистър” не се променя.

Съобразно наредбата общата продължителност на обучение остава 6 г., в т.ч. 10 семестъра и 1 г. практически стаж. Задължителните учебни дисциплини и минималният хорариум за специалността “Медицина” е 4950 часа и практическата подготовка от 1620 часа. Минималният хорариум за задължителните учебни дисциплини за специалността “Стоматология” е 2900 часа и 1380 часа за практическата подготовка.

Разработването и наименованията на учебните програми се синхронизира с директивите на ЕС за лекари и стоматолози. Регламентирано е съотношението между теоретичното и практическото обучение.

Наредбата отразява промените в Закона за здравето. Отпада изискването завършващите да имат защита на теза. Те ще трябва да изкарат преддипломен практически стаж и да положат държавен изпит.

Наредбата е изготвена от експерти на Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, преподаватели от висшите медицински училища, в които се провежда обучение по специалностите “Медицина” и “Стоматология”, и от представители на съсловните организации на лекарите и стоматолозите.

Новата наредба влиза в сила от учебната 2006/2007 г., като отменя Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите “Медицина” и “Стоматология” от 1995 г., изменена през 2005 г. Студентите, приети преди влизането й в сила, продължават обучението си по актуализирани учебни планове в съответствие с изискванията на новата наредба.
С приетото постановление се изменят нормативни актове на Министерския съвет, с оглед привеждането им в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето. Във връзка с отменянето на чл. 184 от Закона за здравето се изменя и Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация” на образователно-квалификационна степен „магистър”, приета с ПМС №61 от 2005 г. В нея се регламентира, че получената диплома за образователно-квалификационната степен дава право да се упражнява професията “фармацевт”.

Сподели в: