Върни се горе

Реформата и преструктурирането на болниците е основен приоритет през 2004 г., заяви министър Славчо Богоев

За първи път през последните години болниците започнат новата година без натрупани преходни задължения към доставчици на медикаменти, електроенергия, топлоенергия, вода. Това стана възможно след като в последните дни на декември 2003 г. бе отпусната допълнителна субсидия за лечебните заведения, съобщи министърът на здравеопазването Славчо Богоев на първата пресконференция на ведомството за тази година. Последната за годината допълнителна субсидия е в размер на 31 млн. лв.,с която общото допълнително финансиране за болниците през 2003 г. възлиза на 120 млн. лв.От общата сума 105 млн. лв. са предназначени за уреждане на задълженията на болниците и 15 млн. лв. като капиталови разходи за завършване на започнати инвестиционни обекти.

С предоставеното допълнително финансиране задълженията на болниците в страната с над 51% държавно участие към доставчиците са почти изцяло покрити. Неразплатени остават само някои оперативни задължения. Отпуснатите допълнително средства са разпределени не само към лечебните заведения с натрупани задължения, но и към тези болници, които работят добре,подчерта министър Богоев.

Със средствата, които бяха предоставени на болниците в края на декември 2003 г., те ще продължат разплащанията на задълженията си към доставчиците и в първите дни на януари.

С допълнителното финансиране от 120 млн. лв. се създадоха обективни условия за нормалното приключване на финансовата 2003 г. без дългове, за нормализиране отношенията с доставчиците и изплащане на предвидените допълнителни възнаграждения на персонала. Като един от най-важните резултати през изминалата година министър Славчо Богоев отчете постигнатата стабилизация на цялата здравеопазна система и най-вече в болниците, където е задействана успешна финансова дисциплина.

Болниците имат възможност да разработят и приемат още в началото на годината финансовите си планове за 2004 г. без преходни задължения, на базата на прогнозираните от самите тях обем медицински дейности и поток от болни и разчетите за очакваните приходи и разходи за тяхното нормално финансиране. Всичко това дава добра основа за въвеждане на новия начин на финансиране на болниците през 2004 г., с който се преминава от директна субсидия към заплащане за извършени дейности.

Съгласно Закона за държавния бюджет за 2004 г. МЗ субсидира лечебните заведения с държавно и общинско участите въз основа на едногодишни договори за извършена дейност по ред, методика и цени, определени от министъра на здравеопазването, бе разяснено на пресконференцията.

През 2004 г. министърът на здравеопазването ще сключи договори със 71 болници с държавно и 116 болници с общинско участие.

Сключването на предварителните договори за финансиране започва от понеделник, 12 януари 2004 г., бе съобщено на пресконференцията. В Министерството на здравеопазването по одобрен график ще бъдат поканени ръководителите на всички 187 лечебни заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие.

За първите три месеца на 2004 г. болниците ще получат авансова субсидия. Те ще бъдат субсидирани месечно с до 1/12 част от средствата, предвидени в бюджета на министерството за тази дейност, на база брой преминали болни за съответния период на предходната година. След остойностяване на дейностите, извършени от болниците и анализиране на отчетите, през април ще се извърши изравняване на отпуснатите им финансови средства. Тези лечебни заведения, които имат по-голям обем дейност, ще получат допълнителна субсидия за реално извършената дейност, а при тези от тях, които нямат такава, ще се извърши прихващане на надплатените средства от субсидиите за следващите месеци.

Според новата методика на финансиране субсидиите за болниците ще се определят на база брой преминали болни по среден разход за лечението на болен по съответната диагноза, извън болните лекувани и отчетени по клиничните пътеки, за които се заплаща от НЗОК. Подготвена е групировка на болестите, класифицирани по МКБ-9 в 17 групи (класове) болести. Тримесечно броят на лекуваните болни по тези 17 групи болести ще се умножава по утвърден от министъра среден разход, необходим за лечението на един болен. Средният разход е диференциран по групи сравними болници.

Всички болници са разпределени в 6 групи (едната от които има подгрупа), за които е формирана средна цена на 17-те групи класове болести. По този начин се отчита диференцията в структурата, техническата съоръженост и спецификата в работата на болниците, подчерта министър Богоев. Първата група болници включва всички университетски, национални многопрофилни и национални специализирани болници, общо 22 на брой. Във втора група са многопрофилните областни болници с междуобластно значение, в трета – многопрофилните областни болници, четвърта – специализирани белодробни болници и диспансери, пета – многопрофилни общински болници и шеста – специализирани общински болници.

За първи път ще бъде изведена стойността на хемодиализата и работата на ТЕЛК-овете. Болници, в които се извършват тези дейности, ще получават допълнително заплащане за тях.

За да сключат договори с МЗ, болниците трябва да отговарят на определени условия. В набора от документи, които ще предоставят, трябва да има устав на дружеството, решение за съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние, разрешение за осъществяване на лечебна дейност и договор за възлагане на управлението на дружеството, съобщи заместник-министърът на здравеопазването д-р Петко Салчев. Договорите ще се сключват само за лечебната дейност, за която съответното лечебно заведение има разрешение за дейност, поясни той. Освен това тези дейности трябва да са извън клиничните пътеки, по които НЗОК заплаща. Изисква се болниците да имат положителна акредитационна оценка (или да са в процес на акредитация), т.е. те да отговарят на критериите, които се изискват по Наредба №29 на МЗ. Някои болници, на които изтича срокът за акредитация, имат право да подадат заявление за нова акредитация и министерството ще се съобрази с това.

Няма да се сключват договори с болници, които имат под 50 % общинско или държавно участие в своя капитал.

Министерството на здравеопазването включва защитни клаузи при неизпълнение на договорите. При системни пропуски в изпълнението на договорите и неправилно отчитане на данните, те ще бъдат прекратявани.

Министър Богоев съобщи, че проблемът с двойното финансиране на болниците, довело до двоен контрол, двоен начин на отчитане на данните е решен със Закона за държавния бюджет за 2004 г. и новата методика. Въз основа на договор с МЗ, НЗОК ще осъществява събирането, обработката и документалния контрол на отчетите на лечебните заведения за болнична помощ, сключили договор с министерството, и ще ги остойностява по определените в договорите им с МЗ цени. По този начин болниците ще се отчитат на НЗОК за цялата своя дейност, след което касата ще плаща за преминалите болни по клинични пътеки, а министерството – за пациентите по цена на диагноза.

Вече може да се говори, че сме въвели единна национална методика, която ще даде основание в следващите години НЗОК да поеме изцяло финансирането на болничната помощ, каза министър Славчо Богоев.

Най-важният приоритет, по който ще работи Министерството на здравеопазването през 2004 г., е реформата и преструктурирането на болниците, обобщи министър Богоев.Това е един продължителен процес и неговото начало започва действително през 2004 г., подчерта той. В Закона за държавния бюджет 2004 г. е предвиден ръст на средствата за здравеопазване с 15%.Това са200 млн. лв. повече за здравеопазване през тази година, 40 млн. лв. повече са средствата за болниците.

В края на март за първи път ще бъде изготвен задълбочен анализ за досегашния ход на здравната реформа, бе съобщено още на първата пресконференция на ведомството. Анализът ще включва всички аспекти на цялата система – ХЕИ, доболнична и болнична помощ, национални програми, структура на заболеваемост към общопрактикуващи лекари, към специалисти и др. Ще се анализират потоците и начините за насочване към съответните нива на медицинска помощ, доколко те покриват обективни показатели. Този доклад ще даде възможност обективно да се анализират процесите в системата и да се вземат необходимите решения. Той е и стъпка от подготовката на МЗ към изготвянето на ежегодни доклади за здравето на нацията, каквото изискване ще се въведе с влизането в сила на Закона за здравето от началото на 2005 г.

Сподели в: