Върни се горе

Център «Фонд за лечение на деца» ще отпуска средства за всеки конкретен случай за изпращане на дете на лечение в чужбина съобразно финансовото състояние на фонда, броя на постъпилите молби, видовете заболявания, стойността на лечението, сроковете за лечение, предложените цени от чуждестранни лечебни заведения и сумата, с която родителите могат да участват.

Това записа Общественият съвет на Центъра «Фонд за лечение на деца» в утвърдения от него Вътрешен правилник за работата на съвета. Документът е синхронизиран с Постановление № 280 на МС за създаване на центъра и с устройствения му правилник, утвърден от министъра на здравеопазването.

Размерът на отпусканата от фонда сума за лечението на дете в чужбина няма да е съобразена с пола, религията, политическите или други възгледи, националния, етнически или социален произход, имуществено състояние, инвалидността, месторождението или друг статус на детето, на неговите родители или настойници, реши още Общественият съвет.

При необходимост, установена от Комисията за лечение в чужбина към МЗ, за продължаване на срока на лечение и съответно на допълнителни финансови средства, Общественият съвет разглежда повторно молба от един и същи пациент след приложено ново становище от Комисията за лечение в чужбина, пише още в приетите правила. Размерът на сумата е по преценка на Обществения съвет.

Превеждането на отпуснатата сума за лечение става директно от центъра по сметка на болничното заведение или чрез лицензирани здравноосигурителни и застрахователни компании.

Центърът уведомява с писма родителите или настойниците на детето и ръководството на лечебното заведение за размера на отпуснатите средства. Те се осигуряват не по-късно от 10 работни дни след одобряването на решението на Обществения съвет от министъра на здравеопазването и се превеждат в деня на постъпването на детето в лечебно заведение.

С правилника се регламентира и допълнително изискване към Комисията за лечение в чужбина за становище относно спешността на лечението.

Съгласно вътрешния правилник заседанията на Обществения съвет се свикват най-малко веднъж месечно. Редовните заседания ще се провеждат всяка последна сряда на месеца. За редовно се счита заседание, на което присъстват най-малко 2/3 от членовете на Обществения съвет /8 души/. Решенията се вземат с мнозинство от 2/3 от присъствуващите членове.

Заседанията на ОС са закрити. По изключение на тях могат да присъстват и лица, които не са негови членове. При необходимост от допълнителни уточнения в заседанията може да участват и медицински специалисти в областта на даденото заболяване.

Молбите до Центъра “Фонд за лечение на деца” се подават чрез деловодството на Министерството на здравеопазването. Към тях е необходимо да се прилагат:положително становище от Комисията за лечение в чужбина; предложение на Комисията за избор на лечебно заведение; подписан договор от вносителите за получена финансова помощ и задълженията, произтичащи от това, както и декларация за правото на Център “Фонд за лечение на деца” да публикува имената на детето и отпусната сума.

За да може да се прецизират най-добре всички факти, на заседанията на Обществения съвет се разглеждат до 6 случая.

Гражданите, подали молби за лечение, ще получават отговор не по-късно от 14 работни дни след вземането на решение от Обществения съвет.

На всеки три месеца директорът на Център “Фонд за лечение на деца” представя пред Обществения съвет информация за финансовото състояние на центъра и изпълнението на решенията.

Следващото заседание на Обществения съвет е насрочено за сряда, 9 февруари.

Към 7 февруари дарителите по сметката на Центъра са 15, а общата сума на даренията е 504 483.00 лв. Фондът стартира дейността си с 5 млн. лв., предоставени от държавния бюджет.

Дарителската сметка на фонда в Българска народна банка е:

Българска народна банка - Централно управление

Банков код: 6619661-1

Банкова сметка: 3000128907

БИН: 730201000-1

Сумите за дарения не се внасят от дарителите в брой в Българска народна банка, а се превеждат от търговските банки в страната.

Сподели в: