Върни се горе

През 2004 г. Министерството на здравеопазването ще заплаща за извършена дейност на всички държавни и общински болници – 67 с държавно участие и 109 с общинско участие. Пълният пакет документи, по които ще се сключат едногодишните договори за финансиране на тези болници, бе представен на пресконференция днес от министъра на здравеопазването Славчо Богоев. Документите са изпратени на районните центрове по здравеопазване, които ще ги предоставят на управителите на лечебните заведения за болнична помощ на тяхна територия. Методиката за реда за субсидиране на болниците с държавно и с общинско участие през 2004 г. и всички приложения към нея са качени и на уеб-страницата на МЗ www.mh.government.bg

2004 година със сигурност е ключова по отношение на здравната реформа,заяви министър Славчо Богоев. До момента моделът на финансирането за дейност беше за увеличаване на средствата в НЗОК, която плаща на болниците за дейност по клинични пътеки и запазване на стабилизиращата функция на бюджетното финансиране, което от година на година намаляваше за сметка на увеличените плащания от НЗОК. През последните 3 години този модел непрекъснато увеличаваше дела от финансирането, който е за дейност. Така стана възможно през тази година болничната система да заработи по един нов начин, заяви министър Богоев.

Разработената от МЗ методика произтича от императивната разпоредба в Закона за държавния бюджет, където ясно е разписано, че МЗ субсидира болниците за дейност (т.е. вече не говорим за бюджет на болницата, а какво е изработила тя). Новото през тази година е, че100% от парите, които се разпределят за финансиране на болниците, независимо дали са здравноосигурителни плащания от НЗОК или парите на данъкоплатците през държавния бюджет, ще се заплащат за дейност, подчерта министър Славчо Богоев. Той коментира, че държавната субсидия, която тази година е по-малка от миналата година, се разпределя по начин, който е по-справедлив и по-точен по отношение на извършената дейност.

За 2004 г. за болниците са предвидени 280 млн. лв. (през МЗ) и 305 млн. лв. (през НЗОК). Тези средства са повече от миналата година и това е гаранция, че през тази година в системата няма да се случи нещо неочаквано, смята министър Богоев. Според него е неоснователно да се правят прогнози за ликвидация на общинските болници, след като те са по-добре финансирани за месец януари като цяло спрямо миналата година - получили са с 1,1 млн. лв. повече. Ръстът на средствата в момента се вижда в общинските болници и след като те през 2003 г. не фалираха, няма какво да ги безпокои и за тази година. По-голямата тревога е за държавните болници, които за януари са получили със 700 000 лв. по-малко отколкото през януари 2003 г. Затова от голямо значение за тяхното добро финансиране и работа е по-бързото сключване на Националния рамков договор за 2004 г., е позицията на ръководството на МЗ.

С утвърдената Методика за реда за субсидиране на болниците с държавно и с общинско участие през 2004 г. се въвежда единна методика за всички болници, независимо от формата им на собственост – въвеждат се единни критерии за заплащане за извършена дейност, каза министърът на здравеопазването. По този начин цялата система на болнично здравеопазване преминава на заплащане за дейност, независимо от финансовия източник – дали от НЗОК по клинични пътеки, или от МЗ по средни стойности на класовете заболявания. Тази основна промяна във финансирането на болниците е свързана с отпадането на районирането на лечебните заведения от 1 януари тази година и възможността всеки пациент свободно да избере болница, в която да се лекува. Целта е да се осигури качествено лечение на гражданите и заплащане за оказаните медицински услуги именно на болницата, където те са извършени.

Субсидията от МЗ, която болниците ще получават през тази година, се състои от четири компонента. Първият е постоянен компонент, който варира от 45 до 70 лв. в зависимост от това в коя група лечебни заведения попада болницата. С него се цели да се осигури поддържането на инфраструктурата на болниците. Вторият компонент от субсидията са средства за извършена дейност по класове болести. Класовете заболявания са 17, по МКБ-9. Субсидията се определя на база брой преминали болни и средната стойност за определения клас заболявания. Броят преминали болни не включва пациенти, лекувани по клинични пътеки и срещу заплащане.Третият компонент са средства за извършени диализи. МЗ ще заплаща по 51 лв. за извършена диализа. Четвъртият компонент в субсидията са средства за издадени експертни решение от ТЕЛК. Определената средна стойност за издадено експертно решение от ТЕЛК е 20 лв.

Постоянният компонент ще се заплаща на болниците всеки месец, а отчитането и заплащането на останалите три компонента ще става на тримесечие.

Стойностите, по които ще се заплаща за извършена дейност по 17-те класа заболявания, е диференцирана в зависимост от типа болница. Болниците са групирани в 5 групи с няколко подгрупи. Групирането е извършено по 2 основни критерия. Първият е функционалната специализация на болниците – дали болниците са многопрофилни или специализирани, като сходни болници са в една група. Само за 12 тясноспециализирани университетски болници и национални центрове средните стойности на заболяванията са определени индивидуално, поради спецификата им. Вторият критерий е технологичното и професионално ниво на медицинските услуги. По този начин се постига диференциация на болниците по разходите им, като се отчита качеството на услугите, техническата съоръженост, квалификацията на персонала.

В първа група има две подгрупи и в нея влизат 22 университетски и национални многопрофилни и специализирани болници за активно лечение.

Втора група,която е с две подгрупи, включва многопрофилни болници за активно лечение с държавно и общинско участие – 5 болници с междуобластни функции и 20 болници с областни функции.

Трета група обединява лечебни заведения с държавно участие - специализирани белодробни болници, специализирани болници за рехабилитация и диспансери. В нея влизат 4 подгрупи – 4 специализирани белодробни болници за активно лечение, 4 специализирани белодробни болници за долекуване и продължително лечение, 8 специализирани болници за рехабилитация, 4 диспансера.

Четвърта група е най-голямата, защото в нея влизат многопрофилните болници за активно лечение с общинско участие. В първа подгрупа в нея са 6 многопрофилни болници за активно лечение с областни функции – големите общински болници в София и Пловдив. Втора подгрупа обединява 3 общински болници с разширени районни функции. Трета подгрупа са общинските болници с районни функции. Т.е. самите общински болници са диференцирани в три подгрупи в зависимост от функциите, които изпълняват, и обема им дейност.

Пета група, която е с 4 подгрупи, съдържа специализираните общински болници.

Средните стойности, по които МЗ ще заплаща, са диференцирани по два показателя – по групи болници и по 17-те класа болести. За някои групи болести с по-висока честота на заболяемост – напр. заболявания на дихателната система, каквито отделения има разкрити в повечето болници, определените средни стойности за различните групи болници не се различават съществено. За високоспециализирани университетски болници – напр. по онкология, педиатрия, където се лекуват случаи с усложнения, са предвидени по-високи стойности на заплащане на заболяванията именно поради спецификата на работата им и като се отчита тежестта на случаите, които те помета за лечение.

Средните стойности са изчислени на базата на разходите на болниците за 2003 г. и в рамките на гласуваната със Закона за държавния бюджет субсидия на МЗ. Стойностите включват всички разходи, които се извършват в лечебното заведение: възнаграждения за персонала, медикаменти, храна, отопление и други режийни и всички инфраструктурни разходи, подчерта министър Славчо Богоев. Т.е. това са приходите, които болницата преценява как да използва.

За първите три месеца на 2004 г. болниците ще бъдат финансирани с 1/12 от тазгодишната субсидия, като изравняването и заплащането по новите стойности за преминалите болни през първото тримесечие ще се извърши след отчитане на дейността им до 25 април.На болници, които имат повече преминали, ще се доплати над преведената вече субсидия, които имат по-малко – в следващи периоди ще им се удържа сумата, като постоянният компонент от субсидията остава, той не се отнема.

В методиката на МЗ е предвидена и санкция за болници, при които има рехоспитализация (повторен прием в едно и също лечебно заведение в рамките на един месец със същото заболяване). Тяхната субсидия ще се намалява със сума, равна на 10% от процента рехоспитализирани. Например, ако болницата има 20% рехоспитализирани, сумата й ще се намали с 2%. Целта е болниците да бъдат стимулирани да лекуват качествено хората.

До 15 март МЗ ще сключи договорите с болниците за финансиране през тази година, съобщи министър Славчо Богоев.

Сподели в: