Върни се горе

Министерството на здравеопазването, а не пациентът, заплаща по 20 лв. на експертно решение на ТЕЛК

Проблемът с натоварването на териториалните експертни лекарски комисии е ескалирал в продължение на 4 години, но тази година работата им ще бъде подобрена до своята стандартната норма, съгласно разпоредбите на нормативните актове. Това заяви министърът на здравеопазването Славчо Богоев по време на парламентарния контрол днес, 18 юни, в отговор на питане от народните представители Росица Тоткова и Теодора Константинова-Гайдова относно работата на ТЕЛК и Националната експертна лекарска комисия.

Трудово-експертните лекарски комисии се създават от Министерството на здравеопазването през 1944 г. От момента на създаването им до края на 1999 г. в системата не са наблюдавани сериозни сривове и изоставане в ритъма им на работа. До началото на 2000 г. средногодишно се издават около 130 000 решения от комисиите в цялата страна.

Приемането на Кодекса за задължителното обществено осигуряване през 2000 г. (от 2003 г. - Кодекс за социалното осигуряване) доведе до промяна в обема на работа на ТЕЛК. Функциите на МЗ са по отношение на методичното ръководство, контрола и финансирането на експертизата на работоспособността. Гражданите все по-често подават молби за освидетелстване от ТЕЛК поради фактори, свързани със социално-икономическите условия на живот през последните няколко години.

Промяната, заложена през 2000 г. в Кодекса за социално осигуряване, разшири привилегиите за хората с намалена или трайна нетрудоспособност. Пред народните представители министър Богоев даде няколко примера за това. Даде се право 25% от социалната пенсия за инвалидност да се получава успоредно с останалите видове пенсии. Удължи се възрастта за пенсиониране. Даде се право инвалидната пенсия да се получава, независимо от това дали лицето работи същата или друга работа и какво възнаграждение получава. В момента има възможност инвалидната пенсия дори да е по-висока от пенсията по прослужени години и по тази причина пенсионерите със сериозни заболявания пожелаха освидетелстване от ТЕЛК, за да получат инвалидна пенсия, отказвайки се от полагащата им се пенсия за осигурителен стаж и възраст. Органите на експертизата в България се произнасят по трудоспособността на лица над 65 години, когато те априори се считат за неработоспособни. За сравнение, в Европейския съюз пенсионерите с пенсия за изслужено време и старост не се освидетелстват за работоспособност, както е у нас.

Изводът, който министър Богоев направи в изказването си пред депутатите, е че всички тези изброени права мотивираха гражданите да подадат молби за освидетелстване от ТЕЛК за определяне на процент трайно намалена работоспособност, което естествено доведе до увеличаване в обема на работата на комисиите.

През последните години е налице тенденцията за увеличаване на броя на експертизите от ТЕЛК по години: през 1988 г. са били 129 618 експертизи, през 1990 г. – 129 367 експертизи, през 2002 г. – 214 000 експертизи, което е с 64% повече от 1999 г. Изчислена спрямо норматива натовареността на ТЕЛК през 2002 г. е над 160%. През 2003 г. продължава тенденцията към увеличаване броя на молбите за освидетелстване от ТЕЛК, заедно с броя на постановените решения.

Увеличеният брой експертизи в ТЕЛК води като резултат значително увеличение на изследванията и консултациите за нуждите на експертизата. Проучването в края на 2001 г. в лечебните заведения показа, че за едно освидетелстване от ТЕЛК се изразходват средно 70 лв. за изследвания и консултации. Така средно през 2001 г. са изразходвани около 15 000 000 лв. от бюджетите на лечебните заведения.

Министър Богоев увери народните представители, че Министерството на здравеопазването е насочило усилията си за решаването на проблемите, свързани с работата на ТЕЛК, в няколко основни направления.

Първото е увеличаване на броя на общите и специализирани ТЕЛК. Анализът на ситуацията, предизвикана от началото на 2000 г. насам, дава основание да считаме, че е необходимо временно увеличаване броя на ТЕЛК, които да обработят натрупаното количество подадени молби до преодоляване на забавянето в работата на експертните комисии, посочи министърът.

В момента са изградени и функционират 76 общи и специализирани ТЕЛК в страната. През 2003 г. са създадени 7 нови ТЕЛК, а от началото на тази година – 2 във Варна, където имаше особено сериозни проблеми със сроковете на освидетелстването.

Директорите на Районните центрове по здравеопазване извършиха проучване и анализ на възможностите на общинските болници за разкриване на нови ТЕЛК и направиха предложения за разкриването им. На базата на този анализ през месец май министър Богоев подписа заповеди за създаването на 23 нови ТЕЛК в цялата страна, които предстои да се открият тази година.

Второто направление, в което насочва усилията си Министерството на здравеопазването, е че заедно с представители на МТСП, НОИ, МО, МВР, МФ и НЗОК подготвя изменение на Наредбата за експертизата за работоспособността от 2000 г. Проектът ще бъде готов в края на юни тази година. Предвиждат се промени именно в организацията, контрола и сроковете за освидетелстване, както и промяна в методиката за определяне на процента неработоспособност, каза министър Богоев. Целта на промените е да се съобразят новите реалности и навременно издаване на решенията.

Като един от механизмите, чрез които се търси решаване на възникналите проблеми в работата на ТЕЛК, министър Богоев посочи факта, че за пръв път с бюджета за 2004 г., отново с цел интензификация на работата на комисиите, за всяко издадено експертно решение на ТЕЛК Министерството на здравеопазването (а не пациентът!) заплаща по 20 лв. на болниците, към които са съответните ТЕЛК. Сумата, определена за едно решение, не представлява остойностяването му, а е допълнително финансиране за стимулиране на тази специфична дейност в болниците, обясни г-н Богоев. В този смисъл тя може да се използва за мотивация и допълнително стимулиране на работещите в тези структури. Предвиждаме, че тази година МЗ ще преведе около 12 млн. лева за заплащането на над 600 000 издадени експертни решения, посочи министърът на здравеопазването.

Той напомни още и че с Наредба №29 на МЗ от 2003 г. за определяне основния пакет здравни дейности, заплащани от бюджета на НЗОК, за пръв път са определени изследвания и консултации за явяване пред ТЕЛК, които НЗОК ще заплаща. Това е задължителен списък от изследвания, които следва да се направят преди пациентът да бъде изпратен от общопрактикуващия лекар на комисия. Така честата практика пациентът да бъде връщан за допълнителни изследвания ще бъде прекратена, увери г-н Богоев.

В резултат от предприетите действия на МЗ към момента съществуват 76 общи и специализирани ТЕЛК, съвсем скоро предстои да се открият 23 нови ТЕЛК в общинските болници, разполагаме с около 12 млн. лева в бюджета за заплащането на тази дейност и регулираме процеса така, че да се изключи необходимостта от повторно явяване пред комисиите, обобщи министър Славчо Богоев.

Сподели в: