Върни се горе

Служителите от всички структури на лечебните заведения за болнична помощ и отделенията са длъжни да диагностицират, регистрират и съобщават възникналите вътреболнични инфекции. Това изискване въвежда новата Наредба №2 от 10 януари 2005 г. на Министерството на здравеопазването за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции. Тя е обнародвана днес, 21 януари, в “Държавен вестник”.Наредбата се издава на основание на Закона за здравето и отменя Наредба №13 от 1998 г.

С новата наредба за първи път се разписват детайлно задълженията на всички структури в болничните лечебни заведения,които имат отношение към контрола на вътреболничните инфекции (ВБИ). Дейностите по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции се осъществяват от ръководителите на лечебното заведение, отделения и клиники; комисиите по ВБИ; специализирани екипи по контрол на инфекциите; микробиологична лаборатория и всички медицински специалисти, упражняващи профилактична и лечебно-диагностична дейност.

С наредбата се регламентира въвеждането в болниците на специалист по контрол на инфекциите. Той се определя от ръководителя на лечебното заведение в зависимост от профила и броя на леглата в него. Тази функция може да се изпълнява от лекар с придобита специалност по епидемиология на инфекциозните болести, микробиология, инфекциозни болести; медицинска сестра (акушерка) или санитарен инспектор.

Специалистът по контрол на инфекциите ще контролира изпълнението на разработените планове за профилактика на ВБИ във всички звена на лечебното заведение. Той ще извършва проучвания за разкриване на заболяемостта от вътреболнични инфекции и ще внася резултатите за обсъждане в комисията по ВБИ. Ще следи динамиката на заболяемостта от ВБИ и ще предлага мерки за предотвратяването на епидемични взривове. При възникване на взрив той ще предлага незабавни противоепидемични мерки и допълнителни мерки за предотвратяване на нови аналогични епидемични взривове.

Съвместно с микробиолога и други специалисти от лечебното заведение той ще обсъжда чувствителността на причинителите на ВБИ към антибиотици по отделения и ще подпомага провеждането на правилна антибиотична и антисептична политика. Тя включва инструкции за антибиотична профилактика, емпирична терапия и списък на антибиотиците за обща и ограничена употреба и за резерв. Специалистът по инфекциите анализира на всяко тримесечие заболяемостта от ВБИ и внася анализа за обсъждане в комисията по ВБИ.

Важен момент в новата наредба са мерките за ограничаване на разпространението, за регистрацията и намаляването на ВБИ. Целта е да се постигне по-точна регистрация и намаляване на вътреболничните инфекции, особено в рисковите болнични структури – хирургични, урологични, акушеро-гинекологични, интензивните отделения. Данните от различни проучвания показват, че нивото на регистрираните ВБИ достига 30-40% от преминалите болни.

Предстои да се въведе и национален медицински стандарт по вътреболнични инфекции. В него ще бъдат заложени основните правила за профилактика и контрол на тези инфекции, както и минималните изисквания към устройството и дейността на лечебните заведения и специализираните органи за борба с ВБИ - екипите за контрол на инфекциите. Ще се разработят референтни стойности за вътреболничните инфекции по типове отделения, определени на базата на медицинската световна практика.

С Наредба №2 се регламентира и системата за епидемиологичен надзор на вътреболничните инфекции в национален мащаб. Целта е да се планират и провеждат съответните противоепидемични мерки, да се оценява тяхната ефективност и да се осигурява обратна връзка до всички звена, участващи в надзора.

Създава се Експертен съвет по профилактика и контрол на ВБИ към Министерството на здравеопазването, който регулярно ще анализира данните, постъпващи от системата за надзор, и ще препоръчва мерки и действия за ограничаване на възникването и разпространението на ВБИ. Съветът участва в определянето на националната политика в областта на контрола на тези инфекции. Националният център по заразни и паразитни болести ще изготвя годишен епидемиологичен анализ на ВБИ за страната на базата на данните от всички лечебни заведения.

Като нова структура ще бъде създаден Референтен център по вътреболнични инфекции. Той ще координира дейностите, свързани с надзора на ВБИ, ще поддържа постоянна готовност за незабавна реакция и организиране на отговор при възникване на тежки ВБИ и епидемични взривове от тях. Центърът ще поддържа и непрекъснато ще обновява база от научни данни от водещи световни научно-медицински центрове, ще координира дейността на националната информационна система за ВБИ и ще участва в обучението на специалистите, ангажирани в контрола на тези инфекции.

Едно от най-важните направления в бъдещата дейност ще бъде обучението на специалисти от областните и университетските болници в страната, през които минава основният поток от пациенти. Предвижда се това да стане с нов проект на МЗ, който ще се осъществи с финансовата и експертна помощ на Българо-Швейцарската програма за болнична хигиена в периода 2005-2007 г.Финансирането на проекта е в размер на 2,5 млн. швейцарски франка.

Сподели в: