Върни се горе

На заседанието си днес (16 септември) Министерският съвет прие Постановление за приемане на Наредба за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствени продукти при продажбата им на дребно.

Новата наредба е в съответствие с последното изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (ДВ, бр. 120/29.12.2002 г.), с които бе променен режимът на определяне на цена на лекарствените продукти (чл.85 а). Бе въведен диференциран режим на лекарствата, отпускани с рецепта и на тези, отпускани без лекарско предписание. Законът предвиди с наредба на Министерския съвет да се определят правила за образуване на пределна цена на отпусканите по лекарско предписание лекарства и ред за регистрация на цените на тези, които се отпускат без лекарско предписание.

Лекарствата, отпускани по лекарско предписание, ще подлежат на регулиране от страна на държавата, в съответствие с принципа на чл. 85, ал. 1 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. Цената на тези продукти ще се образувакато сбор от заявената цена на производител в левовата й равностойност, която да не е по-висока от съответната референтна цена на лекарствения продукт в Румъния, Русия, Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Португалия, Испания и Австрия, и съответните надценки за търговец на едро и търговец на дребно. Изборът на референтните страни е формиран на база включване на държави от Европейския съюз, в които повечето лекарствени продукти са разрешени за употреба, и включване на държави от Централна и Източна Европа, които са членки на ЕС от май 2004 г.

Заявеното увеличение на пределна цена за лекарствен продукт се съизмерва с отчетената инфлация за периода на действието на цената и с прогнозната за следващата година. Ако ръстът в предлаганата цена ги превишава, се изисква обосновка на причините, както и информация за реализирания обем продажби на съответния медикамент в страната. Решението на Комисията по цените ще се базира и на анализ на представената информация.

Промени в утвърдената пределна цена на лекарствения продукт, отпускан по лекарско предписание, ще могат да се заявяват един път през календарната година.

При лекарствените продукти, които се отпускат без лекарско предписание, се въвежда облекчена процедура на регистрация на цена. Представят се ограничен брой документи, сроковете за произнасяне са кратки, възможността за промяна на регистрираната цена в рамките на календарната година е неограничена. Не се предвижда информация от референтни държави.

Предвид въвеждането на различни режими – за определяне на пределна цена на лекарствата, отпускани по лекарско предписание и регистрация на цена на лекарствата, които се отпускат без лекарско предписание, ще бъдат изготвени два публични регистъра за нуждите на ценообразуването, които ще се водят в Министерството на здравеопазването.

Сподели в: