Върни се горе

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев утвърди Наредба №36, с която се изменя и допълва досега действащата Наредба № 23 за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет. Очаква се новата наредба да бъде обнародвана в “Държавен вестник” във вторник (5 октомври).

С приетото от Министерството на здравеопазването изменение и допълнение на Наредба 23 се увеличават възможностите за осигуряване на скъпоструващо лечение на нуждаещите се, като се разширява обсегът на медикаментите, използвани за лечение на редица сериозни заболявания. Досега в Наредба 23 са включени 102 лекарства (по международни непатентни наименования), които през 2004 г. обхващат над 120 лекарствени продукта (по търговски наименования). В Наредба 36 влизат 29 нови лекарства по международни непатентни наименования.

Повече пациенти ще могат да се лекуват с модерни ефективни лекарствени средства. Най-важната насока е към онкологично болните, пациентите на хемодиализа, с остър миокарден инфаркт и бъбречни трансплантации. Целта е да се осигури оптимална наличност и достъпност на качествени и ефективни лекарства.

Наредба №36 въвежда промени в посока улесняване на достъпа на пациентите до необходимите за тяхното лечение лекарствени средства. Целта е те да могат да ги получават бързо, с малко пътуване и разходи.

С новата наредба ще се засили ефективността на контрола при предписването, отпускането и отчитането на скъпоструващите медикаменти. Тя ще позволи Министерството на здравеопазването да получава точни и своевременни данни от районните центрове по здравеопазване, от онкологичните лечебни заведения, което ще даде възможност за прецизиране на всички заявки и бъдещи договаряния.

Наредба 36 за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет, ще бъде основа за договарянето на много по-широк кръг скъпоструващи медикаменти, осигурявани от Министерството на здравеопазването през 2005 г.

Най-много от утвърдените нови медикаменти са предназначени за онкологични заболявания. В новата наредба влизат нови препарати за лечение на рака на млечната жлеза и простата, на колоректалните и овариалните карциноми, тумори на централната нервна система и др. Сред лекарствата с особено важно значение за много онкологично болни са съвременните широкоспектърни медикаменти като Imatimib /Glivec/, Capecitabin /Xeloda/, Temozolamid /Temodal/, Letrozol /Femara/, Zoledronic acid, Ibandronic acid и Lipozomal doxorubicin. За първи път са въведени препарати за лечение на апластичната анемия (вид разновидност на злокачествените заболявания), за която досега не са осигурявани необходимите лекарства по линия на Наредба 23. Ще се доставя и антитимоцитен глоболин.

В Наредба 36 са включени две нови лекарствени средства за лечение на болни с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа. За тях ще се доставят тривалентни железни препарати и алфа кетоаналози на аминокиселини, които ще спомогнат за подобряване на състоянието им. Железните препарати за венозно приложение ще повишат ефективността от лечението с еритропоетин и ще дадат възможност да се лекуват много повече пациенти.

За първи път в наредбата влизат и лекарства за лечение на остър миокарден инфаркт – заболяване, което е на едно от първите места за причини на смърт в България. В наредбата са включени и тромболитици, с които ще разполагат центровете за спешна медицинска помощ за случаите с остър миокарден инфаркт.

Към препаратите за състояния след трансплантация на тъкани се добавя още един - сиролимус, който е показен за случаите при бъбречна трансплантация и при усложнения с досега прилаганите препарати.

Сподели в: