Върни се горе

Подлежащите за задължителни имунизации в ученическа възраст вече се определят единствено по навършена възраст в години, а не по класа, в който учат. Тази промяна се предвижда с новия Имунизационен календар на Република България, който влиза в сила с утвърдената нова Наредба №15 на Министерството на здравеопазването за имунизациите в Република България. Документът е изпратен в “Държавен вестник” и предстои да бъде обнародван.

С новата наредба Министерството на здравеопазването продължава политиката за усъвършенстване на имунизационната практика у нас. Политиката на МЗ в областта на имунопрофилактиката, е съобразена със съвременните европейски критерии за качество, ефикасност и безопасност на ваксините. Най-важното изискване към ваксините е чрез тях да се постигне максимален ефект, т.е. да няма опасни заразни заболявания, срещу които се извършват имунизациите, и рискът от нежелани реакции да бъде минимален, особено за новородените и малките деца. Това е израз на позицията на МЗ за подобряване на детското здравеопазване, което е един от основните приоритет в националната здравна политика.

Наредба №15 е изработена на основание чл. 58, ал.2 и ал.3 от Закона за здравето. Тя отменя досега действащата наредба, която бе приета през 2000 г., при старта на здравната реформа в доболничната помощ.

Задължителни остават имунизациите срещу туберкулоза, детски паралич, вирусен хепатит тип Б, дифтерия, тетанус, коклюш, морбили, епидемичен паротит и рубеола. Те обхващат възрастовите групи, описани в Имунизационния календар.

Въвежда се нова препоръчителна имунизация - срещу менингококови инфекции, която се прилага срещу заплащане.

Наредбата уточнява показанията, реда на извършване и лицата, които извършват имунизации по специални показания – срещу бяс, жълта треска, Кримска хеморагична треска и коремен тиф.

Създадена е възможност при необходимост задължителните имунизации да се извършват освен от избраните лекари, осъществяващи извънболнична помощ, и от лекарите в имунизационните кабинети на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) и лекарите в здравните заведения по чл. 26 от Закона за здравето (това са здравни и стоматологични кабинети в детските градини и училищата; домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, към Министерството на образованието и науката; специализираните институции за предоставяне на социални услуги - домове за деца и младежи с увреждания, домове за възрастни хора с увреждания, социалните учебно-професионални заведения, домове за стари хора, приюти и домове за временно настаняване).

Срокът, за които общопрактикуващите лекари могат да отлагат лицата от имунизации по медицински противопоказания, е променен от една година на шест месеца. Това ще доведе до по-точно определяне и стриктно спазване на противопоказанията.

Отделен нов член регламентира дейностите по надзора на нежеланите реакции след ваксинация.

С новата си структура, с ясно разписаните задължения и отговорности новата Наредба №15 ще допринесе за по-добро изпълнение на Имунизационния календар и по-качествено отчитане на извършените имунизации и реимунизации.

При възникване на извънредна епидемична обстановка, както и при регистриран значителен спад в имунизационното покритие, министърът на здравеопазването може със заповед да разпореди извършването на една или няколко от имунизациите.

Министерството на здравеопазването осигурява безплатно необходимото количество ваксини за изпълнение на Националния имунизационен календар. Осигурените ваксини за 2005 г. по всички позиции са на обща стойност близо 3,9 млн. лв.Договорените препарати отговарят на съвременните световни тенденции в производството и използването на ваксините за безвредност и добра поносимост.

Сподели в: