Върни се горе

Нова директива на Европейския съюз - 2005/36/ЕО, заменя досега действащите директиви за признаване на професионална квалификация по медицинска професия.

Директива 2005/36/ЕО влезе в сила в страните-членки на ЕС от 20 октомври 2007 г. С нея се отменят всички действали до момента секторни директиви, както и директивите по Общата система, които засягат 14-те регулирани професии - лекар, лекар по дентална медицина, фармацевт, медицинска сестра - общ профил, акушерка, фелдшер, медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор, санитарен инспектор, ортопедичен техник, масажист, помощник-фармацевт и зъботехник.

Новият документ обединява отменените директиви. В него няма изменения, които съществено променят условията за признаване или за удостоверяване на професионална квалификация по медицинска професия. Предвижда се възможност Общата система за признаване да се приложи и за 5-те професии, за които важеше само автоматичното признаване (лекар, лекар по дентална медицина, фармацевт, акушерка, медицинска сестра - общ профил). Общата система вече ще се прилага за всички медицински професии, при които не може да се приложи автоматично признаване. В тези случаи държавата-членка по приемане следва да вземе предвид досегашния професионален опит и да предложи на лицето съответни "компенсационни мерки" - период на приспособяване или тест за пригодност.

Издадените от Министерството на здравеопазването удостоверения за придобита  в  България  квалификация  по  медицинска професия до влизане в сила на новата директива са напълно валидни и следва да бъдат приемани от държавите-членки на ЕС, ЕИП и Швейцария.

В този смисъл МЗ няма основание да преиздава издадените по отменените директиви удостоверения.

Съгласно чл. 62 от Директива 2005/36/ЕО „позоваванията на отменените директиви се приемат като позовавания на настоящата директива, а актовете, приети въз основа на тези директиви, не се засягат от отмяната”.

Сподели в: